Příklad testových otázek

Bude se vybírat 5 otázek, každá za 1 bod

Ze čtyř variant odpovědí, uvedených u každé testové otázky, je vždy jen jedna správná.

 1. Bezpečnostní marže je jiný výraz pro
  1. citlivost objemu
  2. citlivost ceny
  3. příspěvek na úhradu fixních nákladů a tvorbu zisku
  4. podíl marže a výnosů z prodeje
 2. Objemová odchylka – výsledek lepšího nebo horšího využití kapacity, ke které se váží fixní náklady – se zjišťuje
  1. jako rozdíl mezi variantním rozpočtem, přepočteným na skutečné využití kapacity, a skutečně vynaloženými režijními náklady
  2. jako rozdíl mezi variantním rozpočtem, přepočteným na skutečné využití kapacity, a skutečně vynaloženými fixními náklady
  3. jako rozdíl mezi pevným rozpočtem, lineárně přepočteným na skutečné využití kapacity, a skutečně vynaloženými režijními náklady
  4. jako rozdíl mezi pevným rozpočtem, lineárně přepočteným na skutečné využití kapacity, a variantním rozpočtem, přepočteným na skutečné využití kapacity
 3. Kalkulací nákladů se rozumí
  1. zjištění, resp. stanovení nákladů na jednici výkonu, které je přesně druhově, jakostně a objemově vymezena
  2. zjištění, resp. stanovení nákladového úkolu útvaru na časové období a na skutečný, resp. předpokládaný objem aktivity
  3. stanovení spotřeby materiálu a osobních nákladů na konkrétní investiční akci
  4. poměr nákladů k výnosům z prodeje.
 4. Variátor ve výši 40 vyjadřuje, že
  1. v celkové rozpočtované výši smíšeného režijního nákladu tvoří 40 % variabilní (proporcionální) režie; zbytek (60 %) tvoří fixní režie
  2. v celkové rozpočtované výši smíšeného režijního nákladu tvoří 40 % fixní režie; zbytek (60 %) tvoří variabilní (proporcionální) režie
  3. pokud objem výkonů vzroste o 10 %, výše rozpočtovaných režijních nákladů vzroste o 40 %
  4. pokud objem výkonu vzroste o 10 %, výše rozpočtovaných režijních nákladů klesne o 4 %
 5. Hodnotové pojetí nákladů je založeno na ocenění spotřeby ekonomických zdrojů na úrovni
  1. historického ocenění
  2. reprodukčního ocenění
  3. oportunitního ocenění
  4. na úrovni současné hodnoty budoucích výdajů
 6. Rozlišení nákladů na jednicové a režijní je výrazem
  1. kalkulačního členění nákladů
  2. členění nákladů podle způsobu řízení hospodárnosti
  3. účelového členění nákladů
  4. členění nákladů podle jeho vztahu k rozhodování
 7. EVA (přidaná ekonomická hodnota) se zjišťuje jako
  1. zisk z hlavní výdělečné činnosti podniku po zdanění, snížený o náklady zaměstnaného kapitálu, nutného k financování hlavní výdělečné činnosti
  2. výnosy z prodeje, snížené o výkonovou spotřebu, která zahrnuje spotřebu materiálu, energie a fakturovaných služeb
  3. výnosy z prodeje, snížené o výkonovou spotřebu a odpisy
  4. součet provozního a finančního výsledku hospodaření upravený o daň z příjmů právnických osob