prof. Ing. Jana Fibírová

InSIS

Pedagogická činnost

Jsem garantem a vyučujícím základního kurzu katedry na bakalářském studiu 1MU305 (1MU211) Manažerské účetnictví I., modulu Controlling a finanční řízení francouzského diplomu MBA, který při VŠE zajišťuje Francouzsko-český institut řízení ve spolupráci s Univerzitou Jean Moulin v Lyonu. Kromě těchto kurzů dále zajišťuji povinný kurz katedry na magisterském stupni 1MU403 Manažerské účetnictví II., jsem vedoucím diplomových prací a školitelem doktorandů.

Vědeckovýzkumná činnost

Dlouhodobě jsem se podílela na řešení celé řady výzkumných projektů, a to zejména projektů Grantové agentury ČR, v minulosti dále i dvou projektů s mezinárodní účastí. V období 2005-2011 jsem byla členem jednoho z řešitelských týmů dlouhodobého záměru fakulty financí a účetnictví „Rozvoj finanční a účetní teorie z interdisciplinárního hlediska“, v poslední době jsem byla zapojena do projektu „Institucionální podpora vědy“ na Vysoké školy ekonomické a do projektů Interní grantové agentury.

Publikační činnost

FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav, PETERA, Petr. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. 2. vyd. Praha : Wolters Kluwer, 2015. 404s.
FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše, WAGNER Jaroslav: Manažerské účetnictví-nástroje a metody, 1. vyd. Praha: ASPI, 2011. 391 s.
FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše: Reporting. 3. rozšíř. a aktual. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010. 221 s.
KRÁL Bohumil a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2010, 3. doplněné a aktualizované vydání, 660 str.
FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše, WAGNER Jaroslav: Nákladové a manažerské účetnictví. 1. vyd. Praha: ASPI, 2007. 432 s.
ŠOLJAKOVÁ Libuše, KRÁL Bohumil, FIBÍROVÁ Jana, WAGNER Jaroslav: Slovník účetních pojmů. 1. vyd. Praha: ASPI, 2006. 314 s.
FIBÍROVÁ Jana, ŠOLJAKOVÁ Libuše: Hodnotové nástroje řízení a měření výkonnosti podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 264 s.

Ve své publikační činnosti se zaměřuji zejména na problematiku manažerského účetnictví, controllingu, na koncipování nástrojů hodnotového řízení (kalkulací a rozpočtů) a na problematiku cenové politiky a rozhodování. Jsem autorem či vedoucím autorem šesti odborných publikací, spoluautorem více než dalších deseti, dále dvaceti vysokoškolských skript a více než padesáti článků publikovaných v recenzovaných časopisech, autorem či spoluautorem několika desítek příspěvků na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Detailní soupis mé publikační činnosti naleznete v publikační databázi VŠE.

Zahraniční vztahy

Dlouhodobě jsem působila jako hostující profesor na Univerzitě Paříž 1 – Sorbonne Pantheon (IAE Paris), úzce spolupracuji i s Univerzitou Lyon III (IAE Lyon).

Vztah k profesi

Od počátku devadesátých let jsem aktivním členem týmu Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE Praha, dále jsem členkou Rady Svazu certifikovaných účetních, zkouškovým inspektorem profesního vzdělávání účetních ACCA. Dlouhodobě působím jako lektor profesního účetního vzdělávání ve spolupráci s Komorou auditorů ČR a Institutem certifikovaných účetních, dále i komerčních vzdělávacích společností (zejména VOXu a Controller Institutu).

Vztahy s praxí

Jsem konzultantem podnikového managementu v oblasti controllingu, nástrojů hodnotového řízení; podílela jsem se na zpracování více než 15ti projektů informační podpory manažerského řízení v podnikové praxi.