1MU403 Manažerské účetnictví II.

Kurz navazuje na znalosti, které student získá v kurzu Manažerské účetnictví I, a rozvíjí je zejména ve dvou oblastech:

a) v oblasti využití informací v operativním, taktickém a strategickém řízení se zvláštním zřetelem na využití konceptů Variable, Absorption a Activity Based Costing v řízení po linii výkonů, odpovědnosti a procesů;

b) v oblasti využití informací pro rozhodování se zvláštním zřetelem na zvýraznění odlišností při rozhodování na existující kapacitě a o budoucí kapacitě.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům obecné i aplikační poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení na různých úrovních podnikové hierarchie.

Z hlediska obecných poznatků, které jsou předmětem přednášek, zahrnuje výuka šest okruhů:

  • smyslem výkladu základů účetnictví pro rozhodování je vymezit jeho cíl, obsah a strukturu a charakterizovat jeho pojmový aparát;
  • druhá oblast, zaměřená na výkonově orientované rozhodování, se zabývá otázkami tvorby a využití kalkulačního systému;
  • třetí oblast je věnována problematice stanovení podnikových cílů a metodám, které jejich dosažení podporují, a to se zvláštním zřetelem na hlavní podnikový rozpočet;
  • předmětem další oblasti jsou otázky transformace těchto cílů na úkoly stanovené podnikovým útvarům a další aspekty odpovědnostního řízení;
  • stěžejní část je věnována typologii rozhodování; jejím obsahem jsou informace pro řešení dvou typů rozhodovacích úloh, jejichž řešení vychází z účetních informací: úloh na existující kapacitě a úloh o budoucí kapacitě.
  • závěrečná oblast je věnována strategicky orientovanému manažerskému účetnictví a jeho současným vývojovým tendencím.

 

Na cvičení, která jsou určena primárně k získání aplikačních poznatků, se řeší případové studie; jejich cílem je:

  • upozornit na to, že získávání informací pro řízení je složitým procesem, komplikovaným nejen obtížemi při získávání informací, ale přemírou dat, z nichž musí být řídicí pracovník schopen vybrat ty, které jsou relevantní danému rozhodnutí;
  • zdůraznit motivační roli informace a možnost její rozdílné interpretace jednak s ohledem na úlohy, které různí pracovníci řeší a alternativní názory, které prosazují;
  • dokumentovat, že žádné rozhodnutí nelze odvodit jen z jednoznačných propočtů, ale i z analýzy kvalitativních efektů a nejistot.