Historie katedry

Historie katedry manažerského účetnictví se začala psát dnem 1. ledna 1991, kdy katedra vznikla rozdělením původní katedry účetnictví VŠE v Praze na katedru finančního a manažerského účetnictví. Zajímavý byl důvod rozdělení, který by dnes – s odstupem času – mohl vést k tvrzení, že katedra byla rozdělena omylem. Rozhodnutí změnit organizační strukturu VŠE (jehož důsledkem byl mimo jiné vznik Fakulty financí a účetnictví) vedlo v jedné fázi tohoto procesu k úvaze, že by struktura VŠE mohla vyjít z řešení, uplatňovaného na Wirtschaftsuniversität ve Vídni. Jejím hlavním organizačním článkem jsou tzv. instituty, pracoviště sdružující tři a více kateder. Poměrně snadno se z tohoto hlediska „našly“ dvě katedry, které by profilovaly zaměření institutu „Účetnictví a finanční řízení podniku“: katedra účetnictví a katedra financí podniku. Třetí, nutnou k založení institutu, se ale najít nedařilo. Po vzoru řady jiných, zejména anglosaských universit, bylo proto rozhodnuto doplnit triumvirát kateder obsahovým rozdělením relativně velké a silné katedry účetnictví. Myšlenka členění fakult na instituty pak byla poměrně rychle opuštěna. Katedra účetnictví – zdá se dnes, že nikoliv na škodu věci – však už rozdělená zůstala.

Personální rozdělení bylo tehdy – v r. 1990 – vedeno jednoznačně zájmem jednotlivých členů o základní problematiku, kterou se katedry měly v budoucnu primárně zabývat. Výchozí základna katedry byla tedy ke dni vzniku tvořena výhradně původními členy katedry účetnictví. Zcela v kontextu tehdejších změn ve společnosti proběhl i konkurz na vedoucí kateder: v závěru činnosti katedry účetnictví se – na základě rozhodnutí schůze katedry – každý z členů katedry (na list papíru, kolující po katedře) vyjádřil, koho by akceptoval za „šéfa“; ti, kteří získali největší počet hlasů, pak také „získali“ morální přednost a závazek se přihlásit do konkurzu. Tak se stalo, že se do konkurzu na vedoucí obou kateder přihlásili pouze dva členové původní katedry účetnictví: prof. Báča, který se stal vedoucím katedry finančního účetnictví, a doc. Král, který se stal vedoucím katedry manažerského účetnictví. Zakládajícími členy katedry manažerského účetnictví pak byli prof. Schroll, prof. Janout, prof. Svoboda, Ing. Dušková, Ing. Holínská, Ing. Otakar Hora, Ing. Knap, Ing. Knapová a Ing. Misterková.

Již nejbližší období však přineslo do personálního složení řadu změn. Veselejší byly samozřejmě přírůstky. Na počátku roku 1991 se katedra posílila o dlouhodobou sekretářku a tajemnici v jedné osobě paní Dagmar Tvrzovou. Krátce nato přišla z Výzkumného ústavu strojírenské technologie a ekonomiky Ing. Marie Pospíšilová, CSc., která se po krátkém působení na katedře habilitovala, z dlouhodobého pobytu v praxi se na katedru (již manažerského) účetnictví vrátil v r. 1991 Ing. Králíček, CSc. (aby na katedře na krátko převzal funkci zástupce vedoucího katedry, rychle se habilitoval a poté – s ohledem na své profesní „auditorské“ zaměření – v r. 1999 „vyměnil“ svůj stůl na katedře manažerského účetnictví za stůl vzdálený cca deset metrů vzdušnou čarou na sesterské katedře finančního účetnictví), z funkce vedoucího informační soustavy ČSA zamířil v r. 1992 na katedru Ing. Antonín Janda, ze studentských lavic VŠE Ing. Marta Kocarová, v r. 1993 z katedry hospodářské politiky doc. Ing. Jana Fibírová, CSc. a v r. 1994 z Výpočetního centra VŠE Ing. Petr Vomáčka.

Většina úbytků katedry byla zejména v počátcích devadesátých let dána obrovskými perspektivami, které skýtala praxe rozvíjející se účetní profese a souvisejících ekonomických disciplín. Nebylo snadné odolat, takže ještě v roce 1991 opouští katedru tehdejší zástupce vedoucího katedry Ing. Hora a v dalších letech i Ing. Knap, Ing. Kočárová, Ing. Dušková, Ing. Janda a Ing. Vomáčka. Budiž řečeno, že ani jeden se v praxi „neztratil“: spíše naopak bylo zřejmé, že katedru opouštějí odborníci, kteří jsou schopni říci významné slovo k rozvoji profese i v praxi. Katedru však bohužel opouštěli její členové i z jiných, smutnějších důvodů: v roce 1998 zemřel prof. Schroll, v roce 2001 prof. Janout, ještě dříve, v r. 1996 tragicky zahynul Ing. Petr Vomáčka, v té době sice již pracovník auditorské praxe, kterého však katedra ještě stále měla „za svého“ a jehož smrt byla o to smutnější, že přišla příliš brzy….

Na rozdíl od počátku devadesátých let byl jejich závěr charakteristický i opačným trendem: řada odborníků z praxe cítí vnitřní potřebu porovnat své praktické zkušenosti s teoretickými poznatky a sdělit je nové generaci ekonomů. Tak přicházejí na katedru v r. 1998 (byť na dílčí úvazek) Ing. Miroslav Brabec, zkušený pracovník podnikové praxe a auditor, Ing. Vlastimil Roun, mladý pracovník, řídící svou poradenskou firmu, který krátce po nástupu začíná studovat externí doktoranturu, Ing. Martina Suchá, pracovnice společnosti Minerva ČR, a. s., a (na plný úvazek), Ing. Anna Staňková, CSc., která se na VŠE vrací ze svého působení ve středoškolské oblasti.
Dalším pozitivním rysem konce devadesátých let je zájem mladých absolventů oboru o interní doktoranturu. Jako první otevírá tuto „bránu“ Ing. Libuše Šoljaková, která se v roce 2002 prezentuje doktorskou disertační prací, která byla navržena na cenu ministra školství, a po ní řada studentů, kteří sledují stejnou profesní cestu životem: Ing. Jarolav Wagner (2000), Ing. Lenka Fulínová (2000), Mgr. Ing. Martin Houska (2001), Ing. Vlastimil Roun, Ing. Michal Menšík (2003), Ing. Ondřej Matyáš (2003) a Ing. Jakub Stránský (2004).
Po odchodu prof. Svobody (po více než padesáti) a Ing. Misterkové (po více než pětatřiceti letech poctivých služeb katedrám účetnictví) do důchodu oslavil na počátku roku 2006 patnácté narozeniny katedry následující tým jejích formálních i neformálních členů: prof. Král, prof. Fibírová, doc. Pospíšilová, Ing. Holínská, CSc., Ing. Knapová, CSc., Ing. Staňková, CSc., Ing. Šoljaková, Ph.D., Ing. Brabec, Ing. Roun, Ing. Suchá, Ing. Fulínová, Mgr. Ing. Houska, Ing. Wagner, Ing. Matyáš, Ing. Menšík, Ing. Stránský a p. Tvrzová.

Šestnáctý až dvacátý rok se v lidském životě často nazývá jako léta dozrávání. Zdá se, že obdobně lze charakterizovat i odborná léta členů katedry i rozvoj katedry jako celku v období let 2006 až 2010. Co se týče odborného rozvoje jednotlivých členů katedry, svá doktorská studia ukončila generace odborníků, kteří na katedru přišli na přelomu tisíciletí, a svou habilitační práci obhájila jako jedna z nejmladších na škole doc. Šoljaková. Co se týče katedry jako celku, jsou tato léta charakteristická nejen významným nárůstem učebnic i vědeckých textů, které vzešly z „dílny“ jednotlivých členů katedry a autorských kolektivů, ale také dalším rozvojem spolupráce katedry s profesními organizacemi a praxí.

Zřejmě nejvýznamnějšími z těchto aktivit jsou obsahové a organizační zajištění nově koncipovaného kurzu celoživotního vzdělávání „Využití účetních informací v řízení podniku“, široká spolupráce s prestižními organizacemi European Accounting Association (EAA), International Group of Controllling (IGC) a Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN), ale také s Komorou auditorů České republiky, Svazem účetních, Controller Institutem, Pražskou mezinárodní manažerskou školou, společností 1. VOX, vydavatelstvími Grada a Management Press a řadou progresivních firem a neziskových organizací.

V očích odborné veřejnosti se však katedra nejvíce zviditelnila pořádáním mezinárodních konferencí, věnovaných řízení výkonnosti. Cyklus těchto konferencí přerostl za pět let jejich pořádání v akci, které se pravidelně zúčastňují nejen české manažerské špičky, ale i světově uznávaní odborníci.

Samozřejmě, také pět let dozrávání bylo provázeno příchody a odchody. Výjimečnost těchto let je však patrná i z toho, že jádro katedry se příliš nezměnilo a zejména i tím, že nikdo z odcházejících neodcházel daleko. Spíše naopak: prakticky všichni, kdo v této době změnili své působiště, jsou stále s katedrou v kontaktu. Dva noví členové katedry, kteří naopak na katedru v této době přicházejí, symbolicky reprezentují dva základní výše zmíněné trendy, na kterých je dlouhodobě založen rozvoj lidských zdrojů katedry: jako reprezentant progresivní praxe přichází v roce 2006 Ing. Václav Houser, ředitel společnosti Inekon Systems, naopak jako reprezentant čerstvých absolventů nastupuje v září 2009 jako interní doktorand Ing. Zbyněk Halíř.

Dvacáté výročí vzniku katedry tak na přelomu let 2010 – 2011 oslavil tým formálních i neformálních členů ve složení prof. Král, prof. Fibírová, doc. Šoljaková, Ing. Knapová, CSc., Ing. Wagner, Ph.D., Ing. Matyáš, Ph.D., Ing. Stránský, Ph.D., Ing. Roun, Ph.D., Ing. Brabec, Ing. Suchá, Ing. Houser, Ing. Halíř a pí Tvrzová.

Počátek další etapy rozvoje katedry je zatím nejtěžší v její historii. V důsledku závažné nemoci opouští katedru po více než dvaceti letech Ing. Knapová a její odchod jakoby nastartoval řetěz loučení řady zkušených odborníků i mladých, ale již odborně vyzrálých osobností. Sice z radostnějších důvodů, ale přece jen opouští v této době katedru Ing. Suchá (aby byla pracovně blíže svému synovi), Ing. Halíř (po nabídce z praxe, o níž se tradičně říká, že se neodmítá), Ing. Stránský (aby vyhověl své vnitřní touze poznat něco nového) a částí svého úvazku i Ing. Matyáš (aby dokázal lépe skloubit své touhy ekonomicky řídit významné umělecké těleso s touhou učit studenty). Jen fyzicky, nikoliv svými myšlenkami a vědeckým potenciálem, pak na katedře „není vidět“ doc. Šoljaková, která na konci roku 2012 přivedla na svět svého potomka, údajně potenciálního nového člena katedry.

I v této době se ale ukazuje, že katedra má nejen silnou vnitřní schopnost řešit své problémy, ale i své příznivce a přátele, kteří dokážou reálně pomoci. Na plný úvazek na katedru nastupuje Ing. Šiška, Ph.D., nejen dlouhodobý spolupracovník katedry, ale také uznávaný odborník na problematiku řízení firem z pozice managementu, byť na dílčí úvazek, ale zároveň se silným odborným potenciálem se na katedru „vrací“ Ing. Menšík, Ph.D., který se na Moravské vysoké škole Olomouc vypracoval až na rektora, s katedrou opět začíná spolupracovat Ing. Machalová, bývalá externí doktorandka katedry, svůj kurz „Bankovní controlling“ otevírá jako nový spolupracovník katedry Ing. Hájek, odborný ředitel ČSOB. Na katedru v této době také přicházejí dvě nové doktorandky, Ing. Benešová a Ing. Boučková, významnou kvalitativní změnou ve struktuře katedry je pak také úspěšné habilitační řízení Ing. Wagnera, který se s účinností od počátku roku 2013 stal docentem.

Svůj 45. semestr, začínající v únoru 2013, tak tým formálních a neformálních členů katedry zahajuje ve složení prof. Král, prof. Fibírová, doc. Šoljaková, doc. Wagner, Ing. Matyáš, Ph.D., Ing. Menšík, Ph.D., Ing. Šiška, Ph.D., Ing. Roun, Ph.D., Ing. Brabec, Ing. Hájek, Ing. Houser, Ing. Benešová, Ing. Boučková a p. Tvrzová. I v této době je tak katedra schopna realizovat nejen své „povinné“ pedagogické a vědecko-výzkumné aktivity, ale také pokračovat a dále rozvíjet své vztahy vůči praxi, profesi a jiným vysokoškolským pracovištím. Mezi akce, kterými katedra hodlá mimo jiné přispět k oslavám 60. výročí vzniku Vysoké školy ekonomické v Praze a které dosud nebyly zmíněny, tak patří např. workshop, určený učitelům manažerského účetnictví a controllingu z celé republiky „Jak učit manažerské účetnictví“, jenž se od svého prvního uspořádání v červnu 2011 již stal tradicí.

S nástupem nového akademického roku 2014/2015 se vedení katedry ujal doc. Wagner. Katedra se současně rozšířila o nové doktorandky Ing. Knorovou a Ing. Vimrovou, které současně vstoupily do výuky předmětu Manažerské účetnictví 1. Katedra připravila k akreditaci dva nové předměty magisterského studia v angličtině; předmět Performance Management, který bude vyučován v rámci nově akreditovaného magisterského studijního programu v anglickém jazyce, Finance and Accounting, a předmět Management Control Systems. Katedra takék nadále zajišťovala výuku předmětu Management Accounting v rámci magisterského studijního programu v anglickém jazyce, který obhájil prestižní mezinárodní akreditaci EPAS. V září 2014 katedra obsahově i organizačně garantovala sekci Corporate Performance Management na konferenci IDIMT, ze které byl sborník zařazen do citační databáze společnosti Thomson Reuters. V říjnu 2014 pak katedra navázala na jarní konání odborného workshopu v rámci mezinárodního projektu CSR-Reporting in Central- and Eastern European Countries. V červnu 2015 se připravuje konání již pátého ročníku odborného workshopu Jak učit manažerské účetnictví.