Ing. Petr Petera, Ph.D.

InSIS

Pedagogická činnost

Podílím se na vedení cvičení předmětu 1MU305/1MU211: Manažerské účetnictví I. Jsem garantem předmětů 1MU391 a 1MU392: Bakalářský seminář.

Vědeckovýzkumná činnost

Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zabývám zejména problematikou měření výkonnosti podniku, zejména pak odměňováním pracovníků v závislosti na výkonnosti. Dalším významným vědeckovýzkumným tématem je pro mne problematika udržitelného rozvoje a její integrace do manažerského účetnictví.

V rámci Interní grantové agentury VŠE jsem byl navrhovatelem úspěšně obhájených projektů IGA F1/9/2011 „Systém měření a řízení výkonnosti podniku a jeho vazba na systém odměňování a motivace pracovníků“ a IGA F1/10/2013 „Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti“ a v současné době jsem navrhovatelem řešeného projektu IGA F1/71/2017 „Analýza vztahu strategického manažerského účetnictví k řízení a výkonnosti firem“.

Jako spoluřešitel jsem se podílel na úspěšně obhájených projektech IGA F1/42/2014 „Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností“ a IGA F1/37/2016 „Řízení a vykazování informací o udržitelném rozvoji podniků – trendy a nejlepší praxe“ a v současné době jsem spoluřešitelem projektu IGA F1/25/2018 „Vliv systému odměňování a systému měření výkonnosti na motivaci a chování pracovníků“.

Publikační činnost

Moje dosavadní publikační činnost vycházela zejména z výsledků výše uvedených projektů a její aktuální soupis lze nalézt v publikační databázi VŠE.

Jsem spoluautorem učebnice FIBÍROVÁ, Jana, ŠOLJAKOVÁ, Libuše, WAGNER, Jaroslav a Petr PETERA. Manažerské účetnictví. Nástroje a metody. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2015. 404 s. ISBN 978-80-7478-743-0.

Dále jsem spoluautorem publikace ŠIMAN, Josef a Petr PETERA. Financování podnikatelských subjektů. Teorie pro praxi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010. 192 s. ISBN 978-80-7400-117-8.

Významné články ve vědeckých časopisech:

  • PETERA, Petr, WAGNER, Jaroslav. Human resources disclosure among companies in Czechia. Social Responsibility Journal [online]. 2017, roč. 13, č. 4, s. 743–761. ISSN 1747-1117. DOI: 10.1108/SRJ-07-2017-0123.
  • KRÁL, Bohumil, PETERA, Petr, WAGNER, Jaroslav, aj. Status Quo and Future Development of Sustainability Reporting in Central and Eastern Europe. JEEMS – Journal of East European Management Studies [online]. 2017, roč. 22, č. 2, s. 221–243. ISSN 0949-6181. DOI: 10.5771/0949-6181-2017-2-221.
  • PETERA, Petr, WAGNER, Jaroslav a Kateřina KNOROVÁ. Perception and Interpretation of Sustainability Among the Largest Corporations Established in the Czech Republic. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2016, roč. 64, č. 3, s. 1053–1065. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun201664031053.

Zahraniční vztahy
Byl jsem aktivním účastníkem několika zahraničních mezinárodních konferencí, například PMA 2012 – Performance management: From strategy to delivery, Fitzwilliam College, University of Cambridge, UK či IBIMA (International Business Information Management Association) 2017, Madrid, Spain.

Vztahy s praxí

Od roku 2005 do roku 2013 jsem zastával pozici „vedoucí controllingu“ ve společnosti Teplická strojírna s.r.o. V současnosti rovněž působím jako konzultant v oblasti controllingu.