1MU211 Manažerské účetnictví

Jedním z důležitých předpokladů fungování účinného systému řízení podniku jsou i kvalitní informace, informační podpora řízení. Přiřazování nákladů konkrétním výkonům – sestavení kalkulace, je předpokladem správného rozhodování managementu o objemu a struktuře výkonů prodávaných na trhu zákazníkům. Transparentní a srozumitelné stanovení úkolů ve vývoji hodnotových veličin (nákladů, výnosů, zisku, aktiv a závazků, peněžních toků) nejen za podnik jako celek, ale i pro vnitropodnikové úrovně řízení celého složitého procesu tvorby výkonů (vnitropodniková střediska), jejich kontrola, zjištění odpovědnosti za skutečný vývoj, je předpokladem zajištění efektivnosti hlavní výdělečné činnosti podniku. Analýza odchylek z hlediska příčin a odpovědnosti je nejen nástrojem řízení a motivace, ale i důležitým plánovacím nástrojem.

Cílem kurzu 1MU211 Manažerské účetnictví je poskytnout posluchačům poznatky z oblasti tvorby, zobrazení a využití informací pro hodnotové řízení hlavní výdělečné činnosti (procesu tvorby výkonů pro zákazníky) na různých úrovních podnikového managementu, a to pro řízení takových procesů, o jejichž parametrech již bylo v zásadě rozhodnuto. Ověřit si řešením konkrétních číselných příkladů a případových studií zvládnutí dané problematiky a pomocí aktivního zapojení do diskuse na cvičeních i schopnost formulovat obsah problému, jeho základní souvislosti, využití v hodnotovém řízení a schopnost používat vhodný pojmový aparát.

Obsahová náplň kurzu navazuje na základní znalosti účetního myšlení, vychází z vymezení rozdílů v obsahu a pojetí informací finančního a manažerského (nákladového) účetnictví. Hlavní pozornost je věnována pochopení podstaty a odlišnosti účetních informací pro řízení po linii výkonů (kalkulačně-výkonové účetnictví) a řízení po linii odpovědnosti (odpovědnostní účetnictví). V kurzu je věnována pozornost přístupům členění nákladů pro potřeby řízení (jednicové a režijní, přímé a nepřímé, variabilní a fixní).

Relativně samostatnými tématy jsou základní nástroje hodnotového řízení – systém kalkulací, rozpočtů a vnitropodnikových cen. Vyústěním kurzu je aplikace získaných poznatků v odpovědnostním hodnotovém řízení, v konkrétní ekonomické struktuře středisek, pochopení vztahu zisku podniku a hospodářských výsledků vnitropodnikových středisek.

Po úspěšném absolvování kurzu by studenti měli být schopni vysvětlit odlišnosti v obsahu a zpracování informací pro rozhodování o optimální struktuře výkonů v porovnání s účetními informacemi pro motivaci řídicích pracovníků na různých úrovních podnikového managementu; vybrat vhodné varianty sestavovaných kalkulací v návaznosti na odlišné rozhodovací úlohy, které řídicí pracovníci řeší; navrhnout systém informací manažerského účetnictví, doporučit jeho změny, srozumitelně je zdůvodnit; vytvořit model vztahu výsledků hospodaření středisek a zisku podniku jako celku; formulovat obsah používaných pojmů, jejich základní vztahy.