Příklad otázek s volnou odpovědí

Bude se vybírat 5 otázek, každá za 3 body

 1. Vysvětlete pojem „duální vztah finančního a manažerského účetnictví“ a uveďte konkrétní příkladu jeho vzniku a řešení.
 2. Vymezte pojem controlling a jeho vztah k manažerskému účetnictví.
 3. Vysvětlete pojmy hospodárnost, účinnost a efektivnost a způsoby měření těchto kritérií.
 4. Vysvětlete pojmy solventnost a likvidita.
 5. Vysvětlete obsah pojmů čistý pracovní kapitál a zaměstnaný kapitál.
 6. Vysvětlete pojmy přímé náklady, nepřímé náklady, jednicové náklady a režijní náklady a vymezte jejich vzájemný vztah.
 7. Vysvětlete způsob kalkulace směrné ziskové přirážky a směrné ceny.
 8. Vysvětlete způsob kalkulace cílové ziskové přirážky a cílové ceny.
 9. Vysvětlete pojem retrográdní kalkulační vzorec.
 10. Vysvětlete pojem kalkulace relevantních nákladů.
 11. Kdy se liší zisk, měřený na bázi konceptu „variable costing“ od zisku měřeného na bázi konceptu „full costing“. Čím je tento rozdíl způsoben?
 12. Vysvětlete pojem kalkulace na dobu životnosti produktu a její využití v řízení po linii výkonů.
 13. Jaké základní otázky tvorby a využití systému plánů a rozpočtů ovlivnily vývoj tohoto systému v posledních 30 letech?
 14. Co je základním cílem systému plánů a rozpočtů?
 15. Vysvětlete pojem „stálá potřeba financování“.
 16. Jaké jsou nejdůležitější části manažersky zaměřeného rozpočtu, resp. výkazu peněžních toků?
 17. Co je cílem odpovědnostního řízení a jaká je úloha odpovědnostního účetnictví v něm?
 18. Jaké tři typy nákladově řízených odpovědnostních středisek znáte a jak se odlišuje způsob jejich řízení?
 19. Charakterizujte způsob řízení ziskových středisek.
 20. Charakterizujte způsob řízení rentabilitních středisek.
 21. Charakterizujte způsob řízení výdajových středisek.
 22. Charakterizujte způsob řízení výnosových středisek.
 23. Uveďte kritérium řešení a způsob informačního zajištění optimalizačních úloh na existující kapacitě.
 24. Uveďte kritérium řešení a způsob informačního zajištění úlohy „stanovení dolního limitu ceny (na doplňkovém, resp. sekundárním trhu).
 25. Co je cílem analýzy citlivosti v rozhodování na existující kapacitě; jaké jsou její informační podklady a modifikace? Z jaké rovnice vychází analýza citlivosti u tvorby a prodeje homogenních produktů a z jaké v případě sortimentního mixu?
 26. Vymezte obecná východiska řešení rozhodovacích úloh o budoucí kapacitě.
 27. Charakterizujte vypovídací schopnost kritérií čisté současné hodnoty, indexu rentability, vnitřního výnosového procenta a doby návratnosti. Jaká je obecná úroveň přijatelnosti investičních projektů podle těchto kritérií?
 28. Vymezte pojem průměrných nákladů kapitálu a způsob jejich vyjádření.
 29. Jak lze variantně postupovat při hodnocení výhodnosti vzájemně se vylučujících projektů pomocí čisté současné hodnoty, a to v případě, že tyto projekty mají různou dobu ekonomické životnosti?
 30. Vymezte pojem „správná cena“.
 31. V čem spočívá rozdíl mezi diferenciací a diskriminací cen?
 32. Jaké jsou podmínky a rizika uplatnění konceptu stanovení dolního limitu ceny v rozhodování na existující kapacitě?
 33. Charakterizujte postup zpracování kalkulace životního cyklu (Life Time Costing).
 34. Vysvětlete základní principy metody Just in Time.
 35. Jakým způsobem lze vymezit náklady kvality a jak je lze kvantifikovat?
 36. Co je podstatou metody Balanced Scorecard a jakým způsobem ji lze využít v řízení?
 37. Vysvětlete koncept manažerských řídicích systémů. Jaké jsou jeho výhody při zkoumání nástrojů řízení, které mají manažeři k dispozici?
 38. Charakterizujte metodu Material Flow Cost Accounting (MFCA). V čem spatřujete informační přínos této metody a jak vystihuje cíle environmentálního účetnictví?
 39. Vysvětlete, co je to umořovatel. Které z kritérií investičního rozhodování se kvantifikuje na základě umořovatele?