1MU561 Speciální seminář v ZS 2022/2023, Účetnictví a udržitelný rozvoj

Vyučující: Ing. Petr Petera, Ph.D.

Zaměření předmětu:

Primárním cílem je objasnění významu účetnictví pro udržitelný rozvoj. Seminář objasní podstatu udržitelného rozvoje, dopady růstu významu problematiky udržitelného rozvoje na podniky, a úlohu podniků v dosahování cílů udržitelného rozvoje. Předmětem zájmu je i dopad problematiky udržitelného rozvoje na požadované profesní kompetence účetních a controllerů.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Vymezit pojem udržitelný rozvoj a jeho věcné a informační dopady na podniky.
 • Popsat a vysvětlit roli hlavních organizací a institucí působících v oblasti udržitelného rozvoje.
 • Popsat a vysvětlit hlavní aspekty reportingu o udržitelném rozvoji se zřetelem na mezinárodní standardy i standardy připravované v rámci EU.
 • Kriticky studovat a hodnotit zprávy o udržitelném rozvoji.
 • Popsat a objasnit principy integrovaného myšlení.
 • Popsat a vysvětlit metody a nástroje, kterými může účetnictví pomoci v dosahování cílů udržitelného rozvoje. Porozumět dopadům udržitelného rozvoje na problematiku kalkulací včetně kalkulací životního cyklu, investičního rozhodování a rozpočetnictví.
 • Kriticky studovat a hodnotit stávající přístupy k řízení a měření udržitelného rozvoje.
 • Rozpoznat překážky udržitelného rozvoje a navrhnout možnosti jejich překonání.
 • Formulovat výzkumné otázky z oblasti udržitelného rozvoje využitelné při zpracování diplomové práce.
 • Zvolit vhodné metody výzkumné práce.
 • Efektivně vyhledávat a využívat literaturu a další zdroje relevantní pro zpracování diplomové práce.