Obsah kurzu

Program se skládá z devíti vzájemně návazných školicích bloků, které probíhají vždy v pátek (celý den) a sobotu (dopoledne) každé tři až čtyři týdny od listopadu do června. Konkrétní termíny naleznete zde.

Na kurzu se setkáte s následujícími tématy:

Význam účetnictví pro řízení a controlling
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 • Cíle, obsah a struktura účetních informací
 • Předmět a uživatelé účetnictví
 • Podnikatelský proces a základní principy jeho zobrazení v účetnictví
 • Oceňování a účetnictví

Základy finančního řízení podniku pro controllery
Garant: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D.

 • Strategické vs. operativní oblasti finančního řízení podniku
 • Analýza krátkodobého finančního zdraví podniku s akcentem na likviditu podniku
 • Dlouhodobé finanční zdraví, investiční rozhodování a kapitálová struktura

Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví
Garant: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

 • Řízení a měření finanční výkonnosti podniku (efektivnost, účinnost a hospodárnost)
 • Vztah kalkulačně-výkonového, odpovědnostního a procesního manažerského účetnictví
 • Základní přístupy členění nákladů, význam pro měření hospodářského výsledku a hodnotové řízení

Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling)
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 • Význam kalkulací pro řízení ziskovosti a nákladů výkonů (produktů)
 • Kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace marže (krycího příspěvku)
 • Principy, metody a úskalí alokace nákladů

Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek)
Garant: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

 • Hodnotové řízení odpovědnostních středisek
 • Řízení vztahů mezi odpovědnostními středisky
 • Transfer pricing

Role controllera při plánování a rozpočetnictví
Garant: Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

 • Systém plánů a rozpočtů (cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
 • Vztah hlavního podnikového rozpočtu (Master Budget) a dílčích rozpočtů
 • Obsah hodnotových kriterií podnikového rozpočtu

Využití controllingu pro Activity Based Management
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 • Význam a důvody rozvoje procesního řízení
 • Vliv procesního řízení na kalkulace produktů (Activity Based Costing)
 • Vliv procesního řízení na plánování a rozpočetnictví (Activity Based Budgeting)
 • Využití „Activity Based“ přístupů pro analýzu zákaznického portfolia

Význam controllingu v managementu a vykazování udržitelného rozvoje
Garant: Ing. Petr Petera, Ph.D.

 • Podnikatelské modely a principy udržitelného rozvoje
 • Společenská odpovědnost a ekonomická výkonnost organizací
 • Nefinanční výkaznictví

Vztah controllingu a řízení lidských zdrojů
Garant: Ing. Kateřina Knorová, MBA

 • Odměňování založené na výkonnosti
 • Odměny a jejich motivační účinky

Controlling ve finančních institucích
Garant: Ing. David Borges

 • Specifika bilance a výsledovky finančních institucí
 • Treasury a systém vnitřních úrokových sazeb
 • Cenotvorba a řízení rizik
 • Plánování a reporting
 • Specifické úkoly controllera při rozvoji obchodu

Controlling v neziskových organizacích
Garant: Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D.

 • Specifické úkoly controllera v neziskových organizacích

Controlling a manažerské účetnictví – komplexní případové studie
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

 • Propojení dílčích témat controllingu a manažerského účetnictví v interaktivně řešených případových studiích