Obsah kurzu

Cílem vzdělávacího programu je vysvětlit souvislosti a principy moderních controllingových nástrojů a metod a zároveň objasnit, jak je možné využít controllingové informace při řešení manažerských otázek:

 • Jak transformovat strategické cíle do výkonnostních úkolů?
 • Jak stanovit pravidla řízení nákladů a ziskovosti produktů?
 • Jak vyhodnocovat efektivnost podnikových procesů a činností?
 • Jak přitom zachovat likviditu a finanční zdraví podniku?

Program se skládá z devíti vzájemně návazných výukových seminářů, které probíhají vždy v pátek (celý den) a sobotu (dopoledne) každé tři až čtyři týdny od října do června.

Obsahové zaměření jednotlivých seminářů:

1. Význam účetnictví pro řízení podnikatelského prostředí
Garant: Bohumil Král, profesor katedry manažerského účetnictví

 • Cíle, obsah a struktura účetních informací
 • Předmět a uživatelé účetnictví
 • Podnikatelský proces a základní principy jeho zobrazení v účetnictví
 • Oceňování a účetnictví

2. Základy finančního řízení podniku
Garant: Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., katedra financí a oceňování podniku

 • Strategické vs. operativní oblasti finančního řízení podniku
 • Analýza krátkodobého finančního zdraví podniku s akcentem na likviditu podniku
 • Dlouhodobé finanční zdraví, investiční rozhodování a kapitálová struktura

3. Cíle, obsah a struktura controllingu a manažerského účetnictví
Garant: Jana Fibírová, profesorka katedry manažerského účetnictví

 • Řízení a měření finanční výkonnosti podniku (efektivnost, účinnost a hospodárnost)
 • Vztah kalkulačně-výkonového, odpovědnostního a procesního manažerského účetnictví
 • Základní přístupy členění nákladů, význam pro měření hospodářského výsledku a hodnotové řízení

4. Řízení a měření výkonnosti po linii výkonů (produktový controlling)
Garant: Jaroslav Wagner, vedoucí katedry manažerského účetnictví

 • Význam kalkulací pro řízení ziskovosti a nákladů výkonů (produktů)
 • Kalkulace plných a variabilních nákladů, kalkulace marže (krycího příspěvku)
 • Principy, metody a úskalí alokace nákladů

5. Řízení a měření výkonnosti po linii odpovědnostních středisek (controlling středisek)
Garant: Libuše Šoljaková, docentka katedry manažerského účetnictví

 • Hodnotové řízení odpovědnostních středisek
 • Řízení vztahů mezi odpovědnostními středisky
 • Integrované systémy řízení výkonnosti středisek na bázi klíčových indikátorů výkonnosti (KPI)

6. Procesní řízení a jeho informační zajištění (controlling procesů)
Garant: doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D., vedoucí katedry manažerského účetnictví

 • Význam a důvody rozvoje procesního řízení
 • Vliv procesního řízení na kalkulace produktů (Activity Based Costing)
 • Vliv procesního řízení na plánování a rozpočetnictví (Activity Based Budgeting)
 • Využití „Activity Based“ přístupů pro analýzu zákaznického portfolia

7. Základy plánování a rozpočetnictví
Garant: Ondřej Matyáš, katedra manažerského účetnictví

 • Systém plánů a rozpočtů (cíle, otázky tvorby a využití, časová dimenze)
 • Vztah hlavního podnikového rozpočtu (Master Budget) a dílčích rozpočtů
 • Obsah hodnotových kriterií podnikového rozpočtu

8. Využití účetních informací pro rozhodování
Garant: Bohumil Král, profesor katedry manažerského účetnictví

 • Typy rozhodovacích úloh, které se řeší na základě účetních informací
 • Úlohy na existující kapacitě a jejich informační podpora
 • Úlohy o budoucí kapacitě a jejich informační podpora

9. Strategicky orientované manažerské účetnictví & Manažerské řízení a jeho počítačová podpora
Garant: Jaroslav Wagner, vedoucí katedry manažerského účetnictví

 • Strategické informace pro rozhodování o portfoliu produktů a zákazníků (kalkulace životního cyklu, kalkulace cílových nákladů)
 • Strategické hodnotové řízení odpovědnostních středisek
 • Manažerské a exekutivní informační systémy pro podporu taktického a strategického řízení
 • Řízení podnikové informatiky a projektů implementace informačních systémů z pohledu controllera