Lektoři

Všichni lektoři jsou zkušení pedagogové z Vysoké školy ekonomické v Praze s bohatými odbornými i praktickými zkušenostmi a schopností přiblížit téma srozumitelným způsobem s důrazem na využitelnost poznatků při řešení praktických situací. Kvalitu lektorů dokládá i celá řada odborných publikací z oblasti controllingu, měření a řízení výkonnosti, manažerského účetnictví či reportingu, které vyhledávají pro výuku vysoké školy v České republice včetně studijních programů MBA i pracovníci z podnikové praxe.

Lektoři
doc. Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D. je docentem a vedoucím katedry manažerského účetnictví na VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje na manažerské účetnictví, controlling a řízení a měření výkonnosti firem. Je autorem knihy Měření výkonností – jak měřit, vyhodnocovat a využívat informace o podnikové výkonnosti, spoluautorem učebnic manažerského účetnictví a autorem řady odborných článků z této oblasti. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje zejména na oblasti manažerského výkaznictví, kalkulací a systémů řízení výkonnosti.
Ing. David Borges dlouhodobě působil jako finanční ředitel ČSOB. V současné době je zodpovědný za rozvoj sociálních programů pro neziskovou organizaci Člověk v tísni se zaměřením na oblast finanční gramotnosti a exekucí a zadluženosti. Externě spolupracuje s katedrou manažerského účetnictví v Praze, kde vyučuje kurz Bankovní controlling.
prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. je profesorem na katedře manažerského účetnictví na VŠE v Praze. Je jedním z pilotních pracovníků ve Francouzsko-českém institutu řízení při VŠE, za dlouhodobou spolupráci s francouzskými univerzitami byla v roce 2019 oceněna francouzským státním vyznamenáním, rytířem Řádu akademických palem. Významnou součástí její aktivity je i spolupráce s praxí, konzultace v oblasti controllingu, nástrojů a výkaznictví hodnotového řízení, lektorská činnost pro profesní vzdělávací společnosti.
Ing. Kateřina Knorová, MBA téměř 10 let působila v controllingu ve společnostech Danone a O2 Czech Republic. V současné době působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Odborně se zaměřuje na problematiku měření a řízení výkonnosti a související otázky motivace a odměňování zaměstnanců. Věnuje se i lektorské činnosti v MBA programech, pro Komoru auditorů ČR i pro soukromé vzdělávací společnosti.
Ing. Ondřej H. Matyáš, Ph.D. působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Ve své lektorské činnosti se zaměřuje zejména na oblasti strategického manažerského účetnictví, systému plánů a rozpočtů, a problematiky měření a řízení výkonnosti v neziskovém sektoru. V České filharmonii pracuje na pozici ekonomicko-provozního náměstka.
Ing. Petr Petera, Ph.D. působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Věnuje se problematice udržitelného rozvoje a problematice měření výkonnosti podniků s vazbou na odměňování pracovníků. Podílí se na vědeckovýzkumných projektech zaměřených na uvedená témata.
Ing. František Poborský, Ph.D. je zástupcem vedoucí katedry financí a oceňování podniku na VŠE v Praze. Odborně se zaměřuje na problematiku oceňování majetku, zejména podniků, a na podnikové finance. Pravidelně publikuje v odborných časopisech, zejména na odborná témata dotýkající se jeho odborného zaměření. Má na svém kontě celou řadu znaleckých posudků pro účely soudních řízení i pro soukromé subjekty.
Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. je vedoucí katedry financí a oceňování podniku VŠE. Je znalkyní pro obor ekonomika – oceňování podniků. Věnuje se zpracování ekonomických a finančních analýz a plánů, konkurenčnímu porovnání, transferovým cenám, oceňování podniku a jeho majetku. V rámci publikační činnosti se zaměřuje na metodické články pro znaleckou obec. Působí také jako lektorka Corporate Finance v mezinárodních magisterských a MBA programech a jako lektorka oceňování podniku na KA ČR a Institutu oceňování majetku VŠE.
doc. Ing. Libuše Šoljaková, PhD. působí na katedře manažerského účetnictví VŠE. Věnuje se problematice strategického manažerského účetnictví, controllingu, interního a externího reportingu. Je auditorkou zapsanou v Komoře auditorů ČR a zkušebním komisařem předmětu Manažerské účetnictví na Komoře auditorů ČR. Zkušební komisařkou pro stejný předmět je i v rámci Systému vzdělávání a certifikace na Institutu certifikace účetních. Spolupracuje s mezinárodně orientovanou poradenskou společností ALFERY.