Termíny

5.9.2018 - 7.9.2018 - IDIMT sekce Corporate performance management

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram výuky v letním semestru 2017/2018

Související stránky

Obsah a pořadí přednášek

 1. Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 2. Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví
 3. Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku
 4. Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje
 5. Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku (lineární model)
 6. Analýza faktorů řízení zisku. Metoda standardních nákladů a výnosů, analýza odchylek
 7. Kalkulace – základní pojmy, kalkulace plných a variabilních nákladů, metoda kalkulace
 8. Vymezení  a členění vnitropodnikových útvarů. Alokační fáze nákladů
 9. Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 10. Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary. Pojetí výnosů v nákladovém účetnictví
 11. Postavení rozpočtu nákladů v soustavě plánů a rozpočtů. Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek (pevný a přepočtený rozpočet). Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek
 12. Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku. Funkce a vlastnosti vnitropodnikových cen

Obsah a pořadí cvičení

1. cvičení (od 12. února 2018)

 • Úvod
 • Vymezení cíle a způsobu výuky cvičení, požadavky na jeho absolvování a absolvování celého kurzu
 • Zařazení a organizace písemného testu a jeho obsah
 • Informační zdroje kurzu (základní literatura, podklady zveřejněné na www katedry, přednášky)
 • Vztah finančního a manažerského účetnictví – společné řešení namnožené případové studie  (uspořádání divize finance, vztah s ostatními divizemi, vrcholovým vedením)

2. cvičení (od 19. února 2018)

 • Obsah manažerského účetnictví, vztah k finančnímu účetnictví

3. cvičení (od 26. února 2018)

 • Měření hospodářského výsledku v účetnictví, členění nákladů
 • Pojetí nákladů výkonu a nákladů období v účetnictví
 • Měření zisku na bázi vynaložených nákladů a nákladů prodaných výkonů
 • Rozšíření znalostí z finančního účetnictví

4. cvičení (od 5. března 2018)

 • Vliv ocenění vytvořených výkonů plnými a variabilními náklady na měření zisku
 • Odlišnost měření zisku opakovaně vytvářených výkonů a zakázkové činnosti

5. cvičení (od 12. března 2018)

 • Měření výkonnosti podniku, faktory vývoje
 • Vztah účinnosti a hospodárnosti, kritéria měření
 • Analýza hospodárnosti vybraných nákladových položek (úspornost a výtěžnost, kvantitativní a kvalitativní odchylka)
 • Pojetí nákladů v nákladovém účetnictví

6. cvičení (od 19. března 2018)

 • Metody členění nákladů na variabilní a fixní (matematické, rozpoznání v účetnictví)
 • Lineární model vývoje nákladů, výnosů a zisku, parametry modelu homogenní a heterogenní produkce
 • Propočet bodu zvratu a plánovaného zisku

7. cvičení (od 26. března 2018)

 • Analýza faktorů řízení zisku
 • Metoda standardních nákladů a výnosů
 • Analýza odchylek homogenní a heterogenní produkce

8. cvičení (od 2. dubna 2018)

 • Obsah a struktura kalkulace
 • Členění nákladů v kalkulaci
 • Metody přiřazování nepřímých nákladů

9. cvičení (od 9. dubna 2018)

 • Organizační struktura podniku – členění vnitropodnikových útvarů pro potřeby alokace nákladů
 • Alokační fáze, vyjádření hodnotových vztahů mezi útvary, grafické znázornění
 • Plná nákladová náročnost finálních výkonů

10. cvičení (od 16. dubna 2018)

 • Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 • Vztah plánové, operativní a výsledné kalkulace

11. cvičení (od 23. dubna 2018)

 • Účetní rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary
 • Interní náklady a interní výnosy, význam pro řízení hospodárnosti
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

12. cvičení (od 30. dubna 2018)

 • Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek, kontrola rozpočtu (pevný a přepočtený rozpočet).
 • Porovnání hospodářských výsledků středisek při využití variantně a lineárně přepočteného rozpočtu. Relativní úspora (překročení) fixních nákladů
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

13. cvičení (od 7. května 2018)