Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Účetnictví a finanční řízení podniku – Daně v účetnictví

 1. Vykazování Jiného výsledku hospodaření minulých let. Daňové souvislosti.
 2. Opravy významných chyb v nákladech či výnosech společnosti. Vykazování a daňové souvislosti
 3. Důvody pro vznik odložené daně. Zaúčtování a vykazování dle českých účetních pravidel.
 4. Prodej podniku mezi právnickými osobami, účetní zobrazení a daňové souvislosti.
 5. Vklad podniku mezi kapitálovými korporacemi, účetní zobrazení u vkladatele i nabyvatele, daňové souvislosti.
 6. Zobrazení ocenění jmění při fúzi do účetnictví, daňové souvislosti přecenění aktiv, možnosti převzetí daňových ztát nástupnickou společností.
 7. Daňová neutralita fúzí mezi kapitálovými korporacemi, možnosti převzetí daňových výhod od zanikající společnosti.
 8. Goodwill nebo oceňovací rozdíl vzniklý při fúzi, jeho daňové souvislosti.
 9. Prodej nemovitosti. Daňové souvislosti prodeje nemovitosti nabyté vkladem či přeměnou, DPH, daň z nabytí nemovitých věcí.
 10. Účtování o DPH při standardním režimu plátce, při krácení nároku na odpočet, reverse charge
 11. Výplata podílu na zisku, její zdanění dle osoby příjemce, účetní zobrazení všech operací.
 12. Transakce se spřízněnými stranami, jejich účetní zobrazení a daňové důsledky.
 13. Výplata vlastního kapitálu společníkům kapitálové společnosti. Zaúčtování a daňové dopady výplaty emisního ažia, rezervního fondu, ostatních kapitálových fondů.
 14. Pravidla pro výplatu zálohy na podíly na zisku, její zdanění, zaúčtování a vykázání v rozvaze.
 15. Nájem nemovitosti. Pobídky pronajímatele poskytované nájemci. Technické zhodnocení najatého majetku, jeho účtování a daňové souvislosti.
 16. Nákup nemovitosti, daně související s pořízením. Účetní zobrazení následných slev nebo přijatých dotací.
 17. Daňové souvislosti podílů v dceřiných společnostech. Ocenění při nabytí a při držbě. Přijaté podíly na zisku. Další účetní povinnosti mateřské společnosti.
 18. Daňové souvislosti nákupu, držby a prodeje krátkodobých cenných papírů.
 19. Nabytí nemovitosti vkladem do kapitálové korporace. Účetní a daňové odpisy, odložená daň
 20. Daň z nabytí nemovitých věcí – základní charakteristiky a účetní zobrazení u poplatníka.
 21. Obecné principy účetního zobrazení přímých a nepřímých daní v obchodní korporaci.
 22. Výsledek hospodaření z účetnictví a jeho úprava na daňový základ pro daň z příjmů právnické osoby
 23. Regulatorní rámec českého účetnictví a jeho vztah k daňovému systému.
 24. Účetní zobrazení odměňování zaměstnanců, daňové souvislosti, včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.
 25. Účtování o nákupu podniku a jeho daňové souvislosti.