Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Controlling – Strategicky orientované manažerské účetnictví

 1. Změny podnikatelského prostředí a jejich vliv na současné vývojové tendence manažerského účetnictví. Vývoj vztahu finančního a manažerského účetnictví.
 2. Cíl, obsah a pojetí strategicky orientovaného manažerského účetnictví.
 3. Formulace strategie podniku; analýza SWOT, analýza hodnotového řetězce a jejich vztah k manažerskému účetnictví.
 4. Balanced Scorecard jako nástroj transformace podnikové strategie do měřitelných kritérií; jeho vztah k manažerskému účetnictví.
 5. Pojetí nákladů a výnosů v manažerském účetnictví s důrazem na strategické hodnotové řízení.
 6. Strategické řízení po linii výkonů – význam, metody a nástroje. Porovnání s taktickým a operativním řízením.
 7. Využití cílových nástrojů v manažerském účetnictví (kalkulace cílových nákladů, cílová cena).
 8. Kalkulace životního cyklu (Life-Cycle Costing) a její vztah k ostatním prvkům kalkulačního systému.
 9. Strategicky orientovaný systém plánů a rozpočtů – cíle, metody sestavení, vztah k taktickému a operativnímu řízení.
 10. Strategické řízení po linii odpovědnosti – decentralizace pravomoci a odpovědnosti, její výhody a omezení ze strategického hlediska.
 11. Strategické řízení po linii odpovědnosti – hodnocení přínosu odpovědnostních středisek k plnění strategických cílů podniku.
 12. Strategické řízení po linii odpovědnosti – kritéria měření výkonnosti strategických podnikatelských jednotek.
 13. Vymezení a členění aktivit, činností a procesů v podniku a jejich vztah k ostatním nástrojům manažerského účetnictví.
 14. Přínosy a omezení Activity Based Management pro strategické řízení.
 15. Využití Value Based Management v manažerském účetnictví.
 16. Řízení kvality a jeho odraz v informacích manažerského účetnictví. Vymezení nákladů kvality a možnosti kvantifikace.
 17. Koncept Just in time a jeho vliv na manažerské účetnictví.
 18. Řízení vztahu k zákazníkovi a jeho vliv na rozvoj manažerského účetnictví.
 19. Význam analýzy odchylek v operativním, taktickém a strategickém řízení.
 20. Cenová strategie a cenové rozhodování na taktické a operativní úrovni. Vazby na řízení zisku po linii výkonů a zákazníků.
 21. Informace manažerského účetnictví pro řešení rozhodovacích úloh na operativní, taktické a strategické úrovni.

Literatura:

 • Šoljaková L.: Manažerské účetnictví pro strategické řízení, Management Press, Praha 2009, 202 str.