Okruhy k SZZ z vedlejší specializace Controlling (od LS 2015/16) – Controlling

 1. Controlling, jeho cíle a zásady, základní controllingové koncepce
 2. Vymezení controllingu vůči manažerskému účetnictví a internímu auditu
 3. Institucionální zakotvení controllingu
 4. Controller (profil controllera, pracovní náplň, hlavní úlohy, zodpovědnost a kompetence)
 5. Uplatnění controllingu v normativním managementu
 6. Přehled základních nástrojů controllingu využívaných na normativní úrovni
 7. Uplatnění controllingu ve strategickém managementu
 8. Přehled základních nástrojů controllingu využívaných na strategické úrovni
 9. Uplatnění controllingu v operativním managementu
 10. Přehled základních nástrojů controllingu využívaných na operativní úrovni
 11. Strategická analýza, cíle strategické analýzy, kroky strategické analýzy
 12. Analýza podnikového okolí, metody vhodné pro tuto analýzu, interpretace a využití výsledků
 13. Analýza konkurentů a konkurenčních výrobků, interpretace a využití výsledků
 14. Mapa konkurenčních skupin, interpretace a využití výsledků
 15. Analýza životního cyklu odvětví interpretace a využití výsledků
 16. Analýza výrobkového portfolia, interpretace a využití výsledků
 17. Analýza stakeholderů, interpretace a využití výsledků
 18. Analýza vnitřních zdrojů a schopností podniku, vhodné postupy pro tuto analýzu
 19. SWOT analýza a její využití pro formulaci strategie
 20. Vazba mise, vize, podnikové strategie a plánů
 21. Soustava podnikových plánů, základní požadavky na plány
 22. Metody vhodné pro tvorbu podnikových plánů (kvalitativní a kvantitativní metody), jejich podstata a využití
 23. Implementace strategie a plánů a kontrola jejich plnění
 24. Analýza odchylek od strategie a plánů, návrhy nápravných opatření
 25. Reporting, zásady tvorby reportu a jeho prezentace

Literatura

 • ESCHENBACH, R. — GÜLDENBERG, S. — HOFFMANN, W. – Controlling.Praha:ASPI, 2004.
 • MIKOVCOVÁ, H.- Controlling na CD. 2002.
 • HORVÁTH & PARTNERS -Nová koncepce controllingu : cesta k účinnému controllingu. Praha:Profess Consulting, 2004.