Otázky k ústní zkoušce 1MU413

 1. Cíl, obsah a struktura manažerského účetnictví. Vztah manažerského účetnictví a controllingu. Vztah manažerského účetnictví k účetnictví finančnímu a daňovému.
 2. Pojem nákladů a výnosů. Pojetí nákladů a výnosů ve finančním a manažerském účetnictví. Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů.
 3. Základní hlediska pro členění nákladů v nákladovém účetnictví. Náklady technologické a na obsluhu a řízení; náklady přímé a nepřímé; náklady jednicové a režijní. Principy a nástroje řízení hospodárnosti jednicových a režijních nákladů.
 4. Členění nákladů a výnosů z hlediska rozhodování. Podstata relevantních, oportunitních a rozdílových nákladů a výnosů.
 5. Vztah výkonového, odpovědnostního a procesně orientovaného účetnictví. Parametry ovlivňující primární zaměření manažerského účetnictví.
 6. Podstata kalkulace; základní kalkulační pojmy. Kalkulace nákladů a cen. Vztah kalkulace k účetnictví a rozpočetnictví.
 7. Alokace nákladů a její vztah k řešení různých rozhodovacích úloh. Alokace nákladů v nákladovém účetnictví a v účetnictví pro rozhodování.
 8. Kalkulace plných a variabilních nákladů. Základní oblasti jejich využití v hodnotovém řízení.
 9. Kalkulační systém, jeho prvky a vazby. Využití propočtové, plánové a operativní kalkulace v řízení podniku.
 10. Systém plánů a rozpočtů a jejich využití v řízení. Vztah systému plánů a rozpočtů a manažerského účetnictví.
 11. Základní charakteristické rysy řízení hospodárnosti režijních nákladů. Limity, normativy a variátory.
 12. Členění nákladů podle závislosti na objemu výkonů a jeho využití v řízení. Metoda odděleného řízení fixních a variabilních nákladů.
 13. Odpovědnostní účetnictví, vztah k odpovědnostnímu řízení. Organizační a ekonomická struktura podniku. Centralizovaný a decentralizovaný typ odpovědnostního řízení.
 14. Aplikace hodnotových kritérií v odpovědnostním řízení. Střediskové náklady, výnosy a vnitropodnikový výsledek odpovědnostních středisek. Možnosti a způsob využití peněžních toků v odpovědnostním řízení (vnitropodniková banka).
 15. Manažerské účetnictví a jeho podklady pro cenová rozhodování. Cenová rozhodování v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu. Kalkulace směrné ziskové přirážky a směrné ceny.
 16. Řízení nákladů založené na vztahu nákladů k aktivitám (Activity Based Management – ABM). Vztah ABM k řízení po linii výkonů a odpovědnosti.
 17. Rozhodování na existující kapacitě. Úlohy CVP a jejich využití při rozhodování. Typy, kritéria a metody řešení těchto úloh.
 18. Výkonově orientované manažerské účetnictví. Vliv podnikatelských podmínek na organizaci výkonově orientovaného nákladového účetnictví
 19. Účetní informace pro ocenění stavů a změn stavů vnitropodnikových zásob a ostatních produktů podnikové činnosti.
 20. Vnitropodnikové ceny, využití v řízení, vztah na vymezení pravomoci a odpovědnosti středisek. Funkce vnitropodnikové ceny a její typy.
 21. Charakteristické rysy a kritéria řešení rozhodovacích úloh, jejichž řešení je založeno na informacích manažerského účetnictví.
 22. Hlavní podnikový rozpočet – Master Budget; jeho části a etapy sestavování.
 23. Strategicky orientované manažerské účetnictví; využití jeho informací v řízení po výkonové, odpovědnostní, procesní a zákaznické linii.
 24. Metoda standardních nákladů a výnosů a její využití v řízení. Stanovení standardů, zjištění a analýza odchylek.
 25. Vliv charakteru podnikání na výkonově orientované účetnictví. Obecné požadavky na tvorbu výkonově orientovaného účetnictví a podmínky ovlivňující jeho primární zaměření
 26. Základní pojmy a kritéria manažerského účetnictví. Vztah hospodárnosti, účinnosti, efektivnosti, solventnosti a likvidity a kritéria jejich řízení
 27. Operativní, taktické a strategické řízení po linii výkonů a jeho informační podpora.
 28. Vazby mezi kalkulačním systémem, systémem plánů, rozpočtů, vnitropodnikových cen a účetnictvím o vnitropodnikové struktuře. Jejich vypovídací schopnost a využití v řízení.

Literatura:

 • Král, B. a kol.: Manažerské účetnictví, Praha, Management Press, 2010, 3. doplněné a aktualizované vydání, 660 str.
 • Fibírová J., Šoljaková L., Wagner J., Petera P.: Manažerské účetnictví – nástroje a metody, Praha, Wolters Kluwer 2015, 402 str.