1MU305 Problémové okruhy k ústní zkoušce

Problémové okruhy jsou relativně podrobně formulovány, některé se obsahově překrývají, upozorňují tak na různé pohledy, se kterými daný problém souvisí.

 1. Proč se liší informace finančního a manažerského účetnictví, jaké mají odlišné vlastnosti?
 2. Jakým způsobem je vhodné členit činnosti podniku z hlediska jejich podílu na tvorbě zisku? Jaký to má význam pro vymezení obsahu finančního a manažerského účetnictví?
 3. Jaký je vztah finančního řízení podniku a manažerského účetnictví?
 4. Jaká je základní struktura informací manažerského účetnictví, jak je vhodné je podrobněji členit?
 5. Jaké je postavení a úloha controllera v podniku? Jak se liší v anglosaské a německé oblasti?
 6. Proč a v čem se liší ukazatele pro měření výkonnosti podniku jako celku (z pozice vlastníků kapitálu) od informací pro řízení výkonnosti hlavní výdělečné činnosti (z pozice managementu zodpovědného za řízení procesu tvorby výkonů)?
 7. Jak hodnotit vývoj (výši) skutečných nákladů? Jaké základní vlivy je potřebné rozlišovat?
 8. Jak měřit při řízení nákladů vliv změn pořizovacích cen vstupů a vliv změn v jejich spotřebovaném množství? Jaké vnitropodnikové útvary by měly za tyto odlišné faktory vývoje nákladů zodpovídat?
 9. Vysvětlete, jak se řídí jednicové náklady, co to je norma spotřeby jednicových nákladů, kdo ji v podniku stanovuje? Jaký je vztah normy spotřeby jednicových nákladů a kalkulace jednicových nákladů?
 10. Charakterizujte plánovou kalkulaci jednicových nákladů a její využití v hodnotovém řízení (proč se sestavuje, na základě jakých informací, kdo tyto informace v podniku poskytuje?)
 11. Charakterizujte operativní kalkulaci jednicových nákladů a její využití v hodnotovém řízení (proč se sestavuje, jak a proč se liší od plánové kalkulace?)
 12. Jaké vznikají rozdíly mezi plánovou, operativní a výslednou kalkulací jednicových nákladů? Proč se vyhodnocují, kdo za zjištěné rozdíly v podniku zodpovídá?
 13. Jak jsou vymezeny náklady v manažerském účetnictví (tzv. hodnotové pojetí nákladů), proč se liší od pojetí nákladů ve finančním účetnictví (tzv. finanční pojetí nákladů)?
 14. Jaké jsou základní příčiny rozdílného odepisování dlouhodobých aktiv ve finančním a manažerském účetnictví? Jaká je vypovídací schopnost vznikajících rozdílů, jak je možno tyto informace využít v řízení?
 15. Vysvětlete způsob měření zisku na bázi vynaložených nákladů. Co to jsou náklady výkonu, náklady období, jak ovlivňuje jejich vymezení měření zisku?
 16. Charakterizujte druhové členění nákladů. Jaký je jeho význam? Jaký je v manažerském účetnictví jeho vztah k účelovému členění nákladů?
 17. Jaké znáte přístupy členění nákladů v manažerském (nákladovém) účetnictví? Jak se liší jednicové a režijní náklady, proč se rozlišují?
 18. Charakterizujte členění nákladů na variabilní a fixní. Čím se liší? Jaký je význam tohoto členění pro řízení?
 19. Jak (jakými způsoby) je možno rozlišit náklady na variabilní a fixní? Jak (v jakých případech) lze využít matematicko-statistické metody, jak se při jejich využití postupuje, jaké je omezení jejich využití pro potřeby řízení nákladů a zisku?
 20. Charakterizujte členění nákladů na přímé a nepřímé. Čím se liší? Jaký je význam tohoto členění pro řízení?
 21. Vysvětlete způsob měření zisku na bázi prodaných výkonů. Jaká je jeho přednost, jaké je jeho omezení?
 22. Jak se liší manažerské výsledovky, které se využívají pro řízení nákladů a zisku? V jaké struktuře položek se sestavuje manažerská výsledovka v produktovém a střediskovém členění?
 23. Vysvětlete, jak se v souvislosti s měřením zisku liší požadavky na ocenění opakovaných produktů a zakázkové činnosti?
 24. Jak ovlivní ocenění opakovaných produktů ve variabilních a plných nákladech výši zisku? Jak o tomto vlivu informuje řídicí pracovníky manažerská výsledovka sestavená na bázi vynaložených nákladů a jak výsledovka sestavená na bázi prodaných výkonů?
 25. Vysvětlete základní vztahy mezi objemem výkonů, náklady a ziskem.
 26. Jaké jsou základní parametry vývoje zisku? Jakým způsobem jsou vymezeny v manažerském účetnictví, jaké problémy je nutno v této souvislosti řešit?
 27. Pro jaké základní rozhodovací úlohy se v manažerském účetnictví využívá členění nákladů na variabilní a fixní při řízení zisku?
 28. Jak se v manažerském účetnictví analyzují odchylky mezi standardními a skutečnými hodnotami.
 29. Co je to standard? Jaké standardy se pro vyhodnocení vývoje zisku homogenní produkce v manažerském účetnictví využívají?
 30. Jak jsou standardy pro vyhodnocení vývoje zisku využity v řízení (ve vztahu k odpovědnosti konkrétních řídicích pracovníků)?
 31. Jak se v manažerském účetnictví vyjadřuje (měří) struktura sortimentu při nehomogenní produkci, proč se vyhodnocuje vliv změny sortimentu na vývoj skutečného zisku?
 32. Porovnejte a vysvětlete rozdíl mezi úhrnným a rozdílovým způsobem (metodou) zobrazení odchylek v účetnictví? Jaké jsou jejich přednosti a omezení?
 33. Jaké jsou základní cíle kalkulačně-výkonového a odpovědnostního účetnictví (účetnictví pro řízení po linii výkonů a pro řízení po linii odpovědnosti)? Jaké základní otázky řeší?
 34. Co to je kalkulace, jak se využívá při řešení základních rozhodovacích úloh managementu?
 35. Jak se liší využití kalkulace plných a variabilních nákladů v řízení?
 36. Jaká je základní struktura položek kalkulace plných a variabilních nákladů?
 37. Jaké jsou (v čem spočívají) základní metodické otázky sestavení kalkulace?
 38. Charakterizujte kalkulační členění nákladů. Jaké znáte metody a principy přiřazování nákladů předmětu kalkulace.
 39. Jaký je význam a postup tzv. alokačních fází?
 40. Jaké jsou možné přístupy (metody) k přerozdělení nákladů mezi útvary servisní činnosti, které si vzájemně poskytují služby?
 41. Jaký je základní cíl, obsah, funkce a etapy sestavení rozpočtů podniku?
 42. Jak se sestavují rozpočty nákladů středisek? Jaký je jejich vztah k rozpočtové výsledovce?
 43. Jak se kontroluje dodržení rozpočtu nákladů střediska pevným, variantně přepočteným a lineárně přepočteným rozpočtem? Čím se tyto rozdílné způsoby kontroly nákladů liší?
 44. Jaké jsou přednosti a omezení ocenění interních vztahů mezi útvary (středisky) ve skutečných a předem stanovených nákladech?
 45. Jak se liší způsob zjišťování hospodářského výsledku podniku v návaznosti na způsob rozpoznání a zobrazení vztahů mezi vnitropodnikovými útvary (středisky)?
 46. Jaký je vztah vnitropodnikových výsledků hospodaření, kalkulovaného zisku a hospodářského výsledku podniku?
 47. Porovnejte členění vnitropodnikové struktury činností podniku pro potřeby alokace nákladů a pro potřeby odpovědnostního hodnotového řízení.
 48. Jakou úlohu plní odpovědnostní účetnictví v odpovědnostním řízení podniku?
 49. Jaké prvky (odpovědnostní střediska) obecně tvoří ekonomickou strukturu podniku a které věcné předpoklady by měly být naplněny pro jejich racionální využití v podniku?
 50. Jak je možné využít hodnotová kritéria v řízení odpovědnostních středisek? Jak vymezit náklady, výnosy a výsledek hospodaření odpovědnostních středisek?
 51. Jaké funkce plní výsledek hospodaření odpovědnostních středisek? V čem se odlišuje jeho obsah a vypovídací schopnost podle typu odpovědnostního střediska?
 52. Jaké jsou vlastnosti a funkce vnitropodnikových cen? Jaké jsou možnosti jejich využití ve vnitropodnikovém hodnotovém řízení?