1MU305 Harmonogram výuky v letním semestru 2019/2020

Obsah a pořadí přednášek

 1. Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 2. Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje
 3. Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení jednicových nákladů
 4. Základní vztahy mezi objemem výkonů, náklady a ziskem
 5. Analýza odchylek mezi standardními a skutečnými hodnotami
 6. Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví
 7. Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku
 8. Kalkulace – základní pojmy, kalkulace plných a variabilních nákladů, metoda kalkulace
 9. Vymezení a členění vnitropodnikových útvarů. Alokační fáze nákladů
 10. Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary. Pojetí výnosů v nákladovém účetnictví
 11. Postavení rozpočtu nákladů v soustavě plánů a rozpočtů. Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek (pevný a přepočtený rozpočet). Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek
 12. Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku. Funkce a vlastnosti vnitropodnikových cen

Obsah a pořadí cvičení

1. cvičení (od 17. února 2020)

 • Úvod
 • Vymezení cíle a způsobu výuky cvičení, požadavky na jeho absolvování a absolvování celého kurzu
 • Zařazení a organizace písemného testu a jeho obsah
 • Informační zdroje kurzu (základní literatura, podklady zveřejněné na www katedry, přednášky)
 • Vztah finančního a manažerského účetnictví – společné řešení namnožené případové studie (uspořádání divize finance, vztah s ostatními divizemi, vrcholovým vedením)

2. cvičení (od 24. února 2020)

 • Obsah manažerského účetnictví, vztah k finančnímu účetnictví

3. cvičení (od 2. března 2020)

 • Měření výkonnosti podniku, faktory vývoje
 • Vztah účinnosti a hospodárnosti, kritéria měření
 • Kritéria členění nákladů a řízení hospodárnosti
 • Analýza hospodárnosti vybraných nákladových položek (úspornost a výtěžnost, kvantitativní a kvalitativní odchylka)
 • Pojetí nákladů v nákladovém účetnictví

4. cvičení (od 9. března 2020)

 • Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení jednicových nákladů
 • Vztah plánové, operativní a výsledné kalkulace jednicových nákladů

5. cvičení (od 16. března 2020)

 • Základní parametry vývoje zisku, jejich vymezení v manažerském účetnictví
 • Rozpoznání fixních a variabilních nákladů (analytický způsob s využitím účetního zobrazení, matematicko-statistické metody)
 • Využití členění nákladů na fixní a variabilní při řízení zisku (propočet bodu zvratu a požadovaného zisku pro homogenní a heterogenní produkci)

6. cvičení (od 23. března 2020)

 • Stanovení standardů pro řízení nákladů, výnosů a zisku
 • Analýza odchylek zisku při homogenní a nehomogenní produkci

7. cvičení (od 30. března 2020)

 • Měření hospodářského výsledku v účetnictví, členění nákladů
 • Měření zisku na bázi vynaložených nákladů a na bázi prodaných výkonů
 • Pojetí nákladů výkonu a nákladů období v účetnictví

8. cvičení (od 6. dubna 2020)

 • Vliv ocenění vytvořených výkonů plnými a variabilními náklady na měření zisku
 • Odlišnost měření zisku opakovaně vytvářených výkonů a zakázkové činnosti

9. cvičení (od 13. dubna 2020)

 • Obsah a struktura kalkulace
 • Členění nákladů v kalkulaci
 • Metody přiřazování nepřímých nákladů

10. cvičení (od 20. dubna 2020)

 • Organizační struktura podniku – členění vnitropodnikových útvarů pro potřeby alokace nákladů
 • Alokační fáze, vyjádření hodnotových vztahů mezi útvary, grafické znázornění
 • Plná nákladová náročnost finálních výkonů

11. cvičení (od 27. dubna 2020)

 • Účetní rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary
 • Interní náklady a interní výnosy, význam pro řízení hospodárnosti
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

12. cvičení (od 4. května 2020)

 • Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek, kontrola rozpočtu (pevný a přepočtený rozpočet)
 • Porovnání hospodářských výsledků středisek při využití variantně a lineárně přepočteného rozpočtu. Relativní úspora (překročení) fixních nákladů
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

13. cvičení (od 11. května 2020)

 • Souhrnné opakování
 • Řešení souhrnného příkladu (zadání ke stažení zde)