Harmonogram výuky v zimním semestru 2018/2019

Obsah a pořadí přednášek

 1. Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 2. Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví
 3. Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku
 4. Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje
 5. Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 6. Základní souvislosti řízení nákladů, výnosů a zisku
 7. Analýza faktorů řízení zisku. Metoda standardních nákladů a výnosů, analýza odchylek
 8. Kalkulace – základní pojmy, kalkulace plných a variabilních nákladů, metoda kalkulace
 9. Vymezení a členění vnitropodnikových útvarů. Alokační fáze nákladů
 10. Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary. Pojetí výnosů v nákladovém účetnictví
 11. Postavení rozpočtu nákladů v soustavě plánů a rozpočtů. Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek (pevný a přepočtený rozpočet). Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek
 12. Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku. Funkce a vlastnosti vnitropodnikových cen

Obsah a pořadí cvičení

1. cvičení (od 17. září 2018)

 • Úvod
 • Vymezení cíle a způsobu výuky cvičení, požadavky na jeho absolvování a absolvování celého kurzu
 • Zařazení a organizace písemného testu a jeho obsah
 • Informační zdroje kurzu (základní literatura, podklady zveřejněné na www katedry, přednášky)
 • Vztah finančního a manažerského účetnictví – společné řešení namnožené případové studie (uspořádání divize finance, vztah s ostatními divizemi, vrcholovým vedením)

2.  cvičení (od 24. září 2018)

 • Obsah manažerského účetnictví, vztah k finančnímu účetnictví

3. cvičení (od 1. října 2018)

 • Měření hospodářského výsledku v účetnictví, členění nákladů
 • Pojetí nákladů výkonu a nákladů období v účetnictví
 • Měření zisku na bázi vynaložených nákladů a nákladů prodaných výkonů
 • Rozšíření znalostí z finančního účetnictví

4. cvičení (od 8. října 2018)

 • Vliv ocenění vytvořených výkonů plnými a variabilními náklady na měření zisku
 • Odlišnost měření zisku opakovaně vytvářených výkonů a zakázkové činnosti

5. cvičení (od 15. října 2018)

 • Měření výkonnosti podniku, faktory vývoje
 • Vztah účinnosti a hospodárnosti, kritéria měření
 • Analýza hospodárnosti vybraných nákladových položek (úspornost a výtěžnost, kvantitativní a kvalitativní odchylka)
 • Pojetí nákladů v nákladovém účetnictví

6. cvičení (od 22. října 2018)

 • Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 • Vztah plánové, operativní a výsledné kalkulace

7. cvičení (od 29. října 2018)

 • Metody členění nákladů na variabilní a fixní (matematické, rozpoznání v účetnictví)
 • Lineární model vývoje nákladů, výnosů a zisku, parametry modelu homogenní a heterogenní produkce
 • Propočet bodu zvratu a plánovaného zisku

8. cvičení (od 5. listopadu 2018)

 • Analýza faktorů řízení zisku
 • Metoda standardních nákladů a výnosů
 • Analýza odchylek řízení zisku homogenní a heterogenní produkce

9. cvičení (od 12. listopadu 2018)

 • Obsah a struktura kalkulace
 • Členění nákladů v kalkulaci
 • Metody přiřazování nepřímých nákladů

10. cvičení (od 19. listopadu 2018)

 • Organizační struktura podniku – členění vnitropodnikových útvarů pro potřeby alokace nákladů
 • Alokační fáze, vyjádření hodnotových vztahů mezi útvary, grafické znázornění
 • Plná nákladová náročnost finálních výkonů

11. cvičení (od 26. listopadu 2018)

 • Účetní rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary
 • Interní náklady a interní výnosy, význam pro řízení hospodárnosti
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

12. cvičení (od 3. prosince 2018)

 • Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek, kontrola rozpočtu (pevný a přepočtený rozpočet)
 • Porovnání hospodářských výsledků středisek při využití variantně a lineárně přepočteného rozpočtu. Relativní úspora (překročení) fixních nákladů
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

13. cvičení (od 10. prosince 2018)