1MU211 Požadavky na absolvování

Body se získávají v následující struktuře:

 • Aktivní účast na cvičení v průběhu semestru (minimum 5 bodů představuje nutný předpoklad před absolvováním písemného testu v závěru semestru, maximum 10 bodů), tj.:
  • příprava řešení předem zadaných příkladů na dané cvičení, případové studie, otázek ke shrnutí, formulace dotazů v případě nejasností;
  • nastudování obsahu používaných pojmů v zadaných příkladech, popřípadě dalších předem zadaných pojmů, v rozsahu nezbytném pro samostatné vysvětlení problematiky, příprava dotazů;
  • aktivní účast při řešení zadaných příkladů, případové studie a na diskusi v průběhu cvičení.
 • Písemný test v závěru semestru (minimum 20 bodů nezbytné pro postoupení k ústní zkoušce, maximum 40 bodů)
 • Ústní zkouška ve zkouškovém období (minimum 25, maximum 50 bodů).
  Tematické okruhy zkouškových otázek odpovídají obsahu kurzu, problémovým okruhům přednášek a cvičení. Informace o přihlašování naleznete na stránce Přihlašování na písemný test a ústní zkoušku.
 • Součástí celkového hodnocení kurzu jsou získané body ze všech částí hodnocení, tj. za aktivní účast na cvičení, písemný test a ústní zkoušku.

Pravidla hodnocení aktivity na cvičeních

 • Bodové hodnocení je udělováno ve 2. – 12. týdnu semestru, v rámci jednoho cvičení lze maximálně získat 1 bod a to dle aktivity. Pokud je v semestru pouze 9 bodovaných týdnů, pak se pro každého jednotlivého studenta jím získaný celkový počet bodů vydělí devíti a vynásobí deseti. Pokud je v semestru 11 bodovaných týdnů, do hodnocení se počítá 10 nejlépe hodnocených cvičení.
 • Bodové hodnocení aktivity by mělo být pouze prostředkem k většímu zapojení studentů ve výuce, nemělo by být na cvičeních centrem pozornosti ani ze strany studentů, ani vyučujících.