prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

InSIS

Pedagogická činnost

Jsem garantem a vyučujícím kurzů MU 901 Manažerské účetnictví III pro studenty doktorského studia a 1MU403 Manažerské účetnictví II pro studenty magisterského studia.

Obsahově garantuji a podílím se na výukovém zajištění odborných a speciálních seminářů katedry, kde se orientuji hlavně na informační zajištění odpovědnostního, výkonového a procesního řízení. Jsem garantem a vyučujícím kurzů Finanční účetnictví a Manažerské účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole.

Vědeckovýzkumná činnost

Má vědecká činnost je orientována v zásadě třemi směry:

Prvním směrem je řešení otázek souvisejících s tvorbou a využitím manažersky orientovaných informačních systémů.
Druhým jsou otázky spojené se světovým harmonizačním procesem finančního účetnictví a s jeho dopadem na legislativní a profesní řízení této oblasti v ČR.
Třetím jsou otázky související s didaktickou sdělností výuky účetnictví a se zapracováním výstupů hlavně první výše uvedené oblasti do výukových programů.

Ve všech těchto oblastech jsem po r. 1990 působil jako vedoucí řešitel nebo řešitel v devíti dlouhodobých, úspěšně obhájených výzkumných projektech, řešených pod garancí Grantové agentury ČR a Výzkumného záměru fakulty financí a účetnictví.

V současné době se podílím na zejména na řešení dlouhodobého projektu „Vliv změn podnikatelského prostředí na profesní kompetenci podnikových controllerů“.

Publikační činnost
Má publikační činnost se zaměřuje zejména na oblasti manažerského účetnictví a mezinárodní harmonizace finančního účetnictví. Jsem autorem jedné samostatné knižní monografie, vedoucí autorského kolektivu 9 knižních monografií a učebnic, 8 příspěvků do knižních monografií, cca 12 oponovaných výzkumných zpráv, cca 40 příspěvků na mezinárodních konferencích, cca 20 titulů vysokoškolských skript a více než padesáti článků publikovaných v českých i zahraničních odborných časopisech.

Mými nejvýznamnějšími publikačními výstupy posledních let jsou:

KRÁL, B., aj. Manažerské účetnictví [CD-ROM]. 3. dopl. a aktual. vyd. Praha : Management Press, 2010. 660 s. ISBN 978-80-7261-217-8 – podíl 75 %
KRÁL, Bohumil, ŠOLJAKOVÁ, Libuše. Development of controllers’professional competence: the case of Czech Republic. Economics & Sociology [online]. 2016, roč. 9, č. 1, s. 86–100. ISSN 2071-789X. DOI: 10.14254/2071-789X.2016/9-1/6.
KRÁL, B., MÜLLEROVÁ, L.: Quality and Effectiveness of Pre-Qualification Education of Professional Accountants in the Czech Republic. In: McGEE, Robert W. Accounting Reform in Transition and Developing Economies. Miami: Springer, 2008, s. 307 – 315. 600 s. ISBN 978-0-387-25707-5 – podíl 50 %.
KRÁL, B., WILSON, R., S., PIERCE, A., ALLISON, M., HOOGENDOORN, M., WATTY, K.: Accountancy and Academic/Professional Inter-dependency (or Mutual Exclusivity?), Accounting in Europe, 2009, Volume 6, No. 1 – 2, p. 149 – 166. ISSN 1744-9480.
KRÁL, Bohumil. Management Accounting Role in Performance Management. Zlín 28.04.2011. In: Finance and the Performance of Firms in Science, Education and Practice [CD-ROM]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2011, s. 280–293. ISBN 978-80-7454-020-2.

Zahraniční vztahy
Z významných zahraničních stáží jsem v r. 1992 jsem absolvoval tříměsíční „Program for Management Development“ na Harvard Business School v Bostonu a měsíční pobyt, zaměřený na harmonizaci výuky účetnictví na Stirling University. V r. 1993 pak dvouměsíční „Emerging Economies Teachers Programm“ na Wharton School of Philadelphia. Od r. 1996 jsem členem Evropské účetní asociace (EAA), přičemž v letech 2002 – 2004 jsem působil jako předseda organizačního výboru pro přípravu jejího 27. výročního kongresu a v letech 2004 – 2005 jako prezident této asociace.

Vztah k akademické obci

Dlouhodobě působím jako člen vědeckých rad VŠE v Praze, Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, Fakulty strojní ČVUT v Praze a Fakulty managementu a ekonomiky UTB Zlín. Od roku 2014 pracuji jako místopředseda akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze.

Vztah k profesi
Dlouhodobě se angažuji v oblasti profesního účetního vzdělávání. Od roku 1997 působím jako předseda Komitétu pro certifikaci a vzdělávání Svazu účetních, od roku 1998 do roku 2017 jsem (s krátkou přestávkou) pracoval také jako člen Rady (později Výkonného výboru) Komory auditorů České F (KA ČR) a předseda výboru pro auditorské zkoušky. Z titulu těchto dvou funkcí jsem také působil v letech 2000 – 2003 jako reprezentant České republiky ve Vzdělávacím výboru Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountants – IFAC). Od roku 2010 jsem předsedou Odborné rady České asociace pro finanční řízení CAFIN a členem Výboru (později Komise) pro koordinací vzdělávání a profesní zkoušky Rady pro veřejný dohled nad auditem. Od roku 2017 působím také jako člen Prezidia této Rady.

Vztahy s praxí
Široce spolupracuji s řadou podniků, v nichž jsem se podílel, resp. podílím na zpracování cca 30 projektů manažerského řízení nebo jejich částí, které jsem řešil mj. ve společnostech Ferona, a. s. Praha, OKD, a. s. Ostrava, Fezko, a. s. Strakonice, JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem, Tepelné hospodářství Hradec Králové, a. s., Pražská plynárenská, a. s., Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., Státní tiskárny cenin, s. p., Technistone, a. s. Hradec Králové, KOPOS, a. s. Kolín a další). Dlouhodobě působím jako předseda Poradní skupiny rektora (rektorky) pro finance a rozpočet na VŠE v Praze. 15 let jsem působil jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem.