Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

17.11.2017 - Státní svátek

Hledat
Pokročilé hledání
Kurzy zajišťované Katedrou manažerského účetnictví

Profilové povinné kurzy

Finanční účetnictví

Lektor prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Základním cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchačů v oblasti finančního řízení podniků. Prostředkem dosažení tohoto cíle je seznámit posluchače s funkcemi, předmětem, metodou a principy účetního zobrazení podnikatelského procesu se zvláštním zřetelem na strukturu a vypovídací schopnost informací, kterou účetnictví poskytuje svým uživatelům. Po absolvování kurzu by měl být řídící pracovník schopen – na bázi pochopení základních vztahů mezi rozvahou, výsledovkou a cash flow – aplikovat principy účetního myšlení při řízení finanční výkonnosti, finanční pozice a peněžních toků.

Manažerské účetnictví

Lektor prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Základním cílem kurzu je navázat zejména na znalosti nabyté v předmětu Finanční účetnictví a seznámit posluchače se základními funkcemi manažerského účetnictví. Po jeho úspěšném absolvování by měl být řídící pracovník schopen jednak formulovat požadavky na účetní systém, určený pro potřeby řízení z pozice managementu, a to včetně jeho vazeb na kalkulační systém, systém rozpočtů a systém vnitropodnikových cen, jednak efektivně využívat informace manažerského účetnictví, využitelné zejména pro řízení po linii výkonů, útvarů, zákazníků a aktivit.

Specializované volitelné kurzy

Reporting

Lektorka prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Základním cílem kurzu je prohloubit znalosti nabyté v kurzech finančního a manažerského účetnictví a seznámit posluchače se základními otázkami tvorby a využití interních výkazů, a to včetně jejich vztahu ke zveřejňovaným informacím, určeným externím uživatelům finančního účetnictví. Po absolvování kurzu by měl být řídící pracovník schopen navrhnout a využívat vnitřně propojený systém interního reportingu, s důrazem na oddělení pravomoci a odpovědnosti manažerů působících na různých úrovních vnitropodnikového řízení za vývoj zejména nákladů, výnosů a zisku, ale i aktiv, závazků, vlastního kapitálu a peněžních toků.

Strategicky orientované manažerského účetnictví

Lektorka doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Základním cílem kurzu je představit manažerské účetnictví jako otevřený systém založený na multikriteriálním přístupu k řízení a měření strategické pozice podniku, tzn. integrující finanční a věcné informace, interní informace a informace z externího prostředí. Kurz se zaměřuje na aplikaci metod a nástrojů účetnictví jako například kalkulace cílových nákladů (Target Costing), kalkulaci životního cyklu (Life-Cycle Costing), strategické rozpočty, řízení nákladů kvality a měření výkon- nosti takových podnikatelských jednotek, které jsou realizátory podnikových strategických funkcí.

Řízení výkonnosti

Lektor Ing. Jaroslav Wagner, Ph.D.

Základním cílem kurzu je rozvinout znalosti a prohloubit dovednosti posluchačů v oblasti řízení výkonnosti podniku s důrazem na tvorbu a využití integrovaných strategicky orientovaných systémů měření a řízení výkonnosti. Záměrem kurzu je propojit formulaci manažerských požadavků na kvalitní systém měření a řízení výkonnosti s praktickým řešením ve všech fázích procesu měření a řízení výkon- nosti, tj. při transformaci strategie a strategických záměrů podniku do cílů a úkolů v oblasti výkonnosti pro jednotlivé manažerské pozice a vytvoření systému klíčových měřítek a indikátorů výkonnosti, včetně přístupů k jejich vyhodnocení a propojení s odměňování v rámci manažerských řídicích systémů podniku.

Exekutivní informační systémy

Lektor Ing. Václav Houser

Základním cílem kurzu je seznámit posluchače s logikou a principy fungování exekutivních informačních systémů (EIS), zaměřených na plánovací a analytickou pod- poru vrcholového řízení výkonnosti podniku. Kurz se zaměřuje zejména na otázky postavení EIS v celostně pojatém systému řízení, na možnosti využití systému při formulaci a implementaci podnikové strategie, na vazby EIS na systémy ERP (Enter- prise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management, SCM (Supply Chain Management) a na možnosti využití EIS při transformaci strategických cílů na kratší časové a nižší výkonové, odpovědnostní a procesní úrovně na bázi Balanced Scorecard.

Alokace nákladů a jejich vliv na kvalitu řízení

Lektor Ing. Vlastimil Roun, Ph.D.

Základním cílem kurzu je prohloubit znalosti posluchačů v oblasti způsobů zajištění a využití informací o alokacích nákladů různým objektům (např. výkonům, střediskům, zákazníkům, teritoriím prodeje, rozhodnutím). Reálnost informací o přiřazených nákladech ovlivňuje řadu manažerských rozhodnutí – strukturu realizovaných výkonů, rozsah interně zajišťovaných procesů, hodnocení podnikových útvarů atd. Je zřejmé, že v tomto ohledu nelze pojímat tradiční nástroje manažerského účetnictví izolovaně, ale jako součást komplexně pojatého manažerského informačního systému či dokonce podnikové kultury. Kurz klade důraz také na aplikaci nástrojů manažerského účetnictví v rozdílných podnikových kulturách, se stěžejním zaměřením na podniky s procesně orientovaným řízením, podniková uskupení a tzv. svobodné firmy. To vše je prezentováno formou myšlenkové mapy a praktických případových studií.