Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

Hledat
Pokročilé hledání
Dokončené výzkumné projekty

Související stránky

V průběhu uplynulých let členové katedry pracovali na těchto výzkumných projektech:
Nástroje měření strategické výkonnosti a jejich vazby (IGA VŠE)

Doba řešení: 2015-2016

Hlavní řešitel: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.

Cílem projektu je identifikovat míru významnosti kontextových faktorů, které v tuzemských podnicích působí na utváření a účinnost systémů měření strategické výkonnosti.

Logika výzkumu se opírala o předpoklad existence řetězce, jehož články tvoří: (A) externí a interní prostředí podniku, jež ovlivňuje (B) formulaci strategických cílů a strategií, jimiž chce podnik své cíle dosáhnout. Zvolená strategie pak předurčuje výběr příslušných (C) systémů měření strategické výkonnosti. Řádné uplatnění konkrétních systémů měření strategické výkonnosti ústí do (D) kvalitní podpory řízení podniku, v důsledku které podnik dokáže prosadit svou strategii vůči konkurentům a předstihnout je vyšší úrovní své (E) výkonnosti.

Mezinárodní srovnání požadavků na profesní kompetence controllerů (IGA VŠE)

Hlavní řešitelka: doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D.

Doba řešení: 2014-2015

Outcome 1: Article

Outcome 2: Presentation

Vykazování a využití informací o udržitelném rozvoji společností (IGA VŠE)

Hlavní řešitel: prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

Doba řešení: 2014-2015

Rozvoj účetní a finanční teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska

Registrační číslo MŠMT: 6138439903
Interní číslo VŠE: ZA 100015
Datum zahájení: 1. ledna 2005
Datum ukončení: 31. prosinec 2011

Grant, jehož řešiteli jsou pracovníci kateder finančního účetnictví, financí a oceňování podniku a manažerského účetnictví, si klade za cíl zmapovat systém otázek, souvisejících s rozvojem finančního řízení podnikatelských subjektů. Katedra se v tomto široce zaměřeném grantu soustředí zejména na řešení problematiky, související s tvorbou a využitím manažersky orientovaných informačních systémů a s úlohou manažerského účetnictví v tomto systému, a to s hlavním zřetelem na otázky strategického řízení výkonnosti podniku. Pracovníci katedry se však také podílejí na práci průřezových týmů, které řeší otázky základního výzkumu (teorie financí a účetnictví), harmonizace finančního účetnictví a využití informačních technologií při zajišťování manažersky významných informací.

Tento výzkumný záměr má vlastní webové stránky. Souhrnnou zprávu za celý projekt nabízíme ke stažení.

Využití nástrojů a metod manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance / Aplication of Management Accounting Tools and Methods in Corporate Governance

Registrační číslo GAČR: 402/07/0153
Interní číslo VŠE: GA 107017
Datum zahájení: 1. ledna 2007
Datum ukončení: 31. prosinec 2009

Cílem projektu Využití metod a nástrojů manažerského účetnictví v rámci Corporate Governance je za prvé ověřit hypotézu, zda účinný systém moderních metod a nástrojů manažerského účetnictví může přispět k ochraně vlastníků obchodních společností před zneužitím postavení managementu; a za druhé vytvořit systém hodnotových nástrojů a kritérií, který by měl přispívat k vyšší kvalitě Corporate Governance.

Strategické řízení podniku a jeho informační zajištění

Registrační číslo GAČR: 402/04/0879
Interní číslo VŠE: GA 107024
Datum zahájení: 1. ledna 2004
Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Zaměření grantu vychází z hypotézy, že komparativní nevýhodou řady podniků působících v ČR je absence strategických cílů, prostředků jejich dosažení a metod, které se při strategickém řízení uplatňují. Tato skutečnost je často zvýrazněna tím, že takticky jsou vymezeny také externí podmínky podnikání a taktické cíle (navíc s primární orientací na hodnotová kritéria) často preferují ve vztahu k manažerům i podnikoví vlastníci. Projekt si v tomto směru klade za cíl pomocí empirického výzkumu zjistit úroveň strategického řízení a jeho informační podpory na podnicích působících v České republice, a v druhém kroku porovnat zjištěné poznatky s obdobně zaměřeným dotazníkem, distribuovaným v zemích, které v roce 2004 vstoupili do EU. Katedra řeší projekt ve spolupráci s dalšími vysokými školami, působícími v tomto prostoru, a pod koordinací prof. Horvátha z University ve Stuttgartu.

Moderní přístupy měření výkonnosti podniku s využitím účetních informací

Registrační číslo GAČR: GA 402/04/0255
Interní číslo VŠE: GA 107 034
Datum zahájení: 1. ledna 2004
Datum ukončení: 31. prosinec 2006

Hlavní řešitel: prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.; Řešitelé: Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D., Ing. Jaroslav Wagner, PhD. Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., Ing. Ondřej Matyáš, Ing. Jakub Stránský, CEMS MIM
Cílem projektu je řešit otázku možností zvýšení vypovídací schopnosti účetních informací jako jednoho z důležitých předpokladů zvýšení objektivnosti kritérií měření výkonnosti podnikatelských subjektů a návazně i rozhodování o efektivní alokaci finančních zdrojů. Nedílnou součástí projektu je i zhodnocení konkrétních aplikací moderních přístupů a nástrojů manažerského účetnictví v podnikové praxi a zobecnění praktických zkušeností s aplikací moderních nástrojů a metod manažerského účetnictví.

Využití účelového členění nákladů a informace podle segmentů pro kvantifikaci vrcholového kritéria ekonomického subjektu

Registrační číslo GAČR: GA 402/04/0627
Interní číslo VŠE: GA 107014
Datum zahájení: leden 2004
Datum ukončení: prosinec 2006

Grantový projekt má za cíl zkoumat problematiku účelového členění nákladů a informací podle segmentů v ekonomickém subjektu, invenčně utřídit a interpretovat účelové členění nákladů a segmentové informace tak, aby externí uživatelé mohli použít výsledky výzkumu pro vyhotovení výkazu zisků a ztrát v souladu s harmonizací a standardizací finančního účetnictví. Interní uživatelé (management, řídící pracovníci) by měli využít nákladů v účelovém členění a informací podle segmentů pro racionální řízení podnikatelského subjektu.

Central & Eastern European Performance Panel (CEEPP)

Tento výzkumný projekt má vlastní webové stránky.

Controlling a manažerské účetnictví jako nástroje integrace v podnikovém řízení

Registrační číslo GAČR: GA 402/03/1386
Interní číslo VŠE: GOA 107023
Datum zahájení: 1. ledna 2003
Datum ukončení: 31. prosinec 2005

Zaměření grantu vychází z hypotézy, že podnikovou výkonnost lze zvýšit pomocí systémové integrace cílů, nástrojů a metod, které v organizační, plánovací a kontrolní fázi aplikace systému manažerského řízení vycházejí z principů řízení na bázi controllingu a které jsou při realizaci informační funkce systému řízení podporovány manažerským účetnictvím jako páteří manažersky orientovaného informačního systému. Projekt si v tomto směru klade za cíl definovat významné integrační vazby systému řízení na bázi controllingu s hlavním zřetelem na informační podporu řízení z pozice managementu. Katedra řeší projekt ve spolupráci s Katedrou řízení a ekonomiky Fakulty strojní ČVUT v Praze. S ohledem na zajištění kontinuity ve spolupráci s katedrou ekonomiky a řízení Strojní fakulty ČVUT zpracovali v březnu 2005 zástupci obou spolupracujících týmů návrh na pokračující projekt „Analýza využití controllingu a manažerského účetnictví v České republice“, jehož cílem je – na bázi empiricky orientovaného výzkumu – ověřit, do jaké míry se principy, metody a nástroje manažerského řízení (jakož i jejich systémové spojení) aplikují v ekonomickém prostředí České republiky, a jaký vliv má jejich aplikace na ekonomické výsledky zkoumaných subjektů.