Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

Hledat
Pokročilé hledání
Požadavky na absolvování

Související stránky

Klasifikační stupnice celkového hodnocení předmětu:

Stupeň Bodové hodnocení
1 výborně 90-100
2 velmi dobře 75-89
3 dobře 60-74
4+ nevyhověl(a) s možností opakování 50-59
4 nevyhověl(a) 0-49

Body se získávají v následující struktuře:

 • Aktivní účast na cvičení v průběhu semestru (minimum 5 bodů představuje nutný předpoklad před absolvováním písemného testu v závěru semestru, maximum 10 bodů), tj.:
  • příprava řešení případové studie a  předem zadaných příkladů na dané cvičení, formulace dotazů v případě nejasností;
  • nastudování obsahu používaných pojmů v případové studii, popřípadě dalších předem zadaných pojmů, v rozsahu nezbytném pro samostatné vysvětlení problematiky, příprava dotazů;
  • aktivní účast při řešení případové studie, příkladů a na diskusi v průběhu cvičení
 • Pro postoupení k ústní zkoušce je nezbytné získat z písemného testu minimum 50% bodů (tj. alespoň 20 bodů z testu). Pouze studenti, kteří již dvakrát v kurzu nevyhověli, nemusí potřetí toto minimum bodů z písemných testů splnit.
 • Ústní zkouška ve zkouškovém období (minimum 25, maximum 50 bodů).
  Tematické okruhy zkouškových otázek odpovídají obsahu kurzu, problémovým okruhům přednášek a cvičení. Informace o přihlašování naleznete na stránce Přihlašování na písemné testy a ústní zkoušku
 • Výsledky aktivní účasti na cvičení v průběhu semestru a počet bodů z obou písemných testů jsou součástí celkového hodnocení kurzu.

Pravidla hodnocení aktivity na cvičeních

 • bodové hodnocení je udělováno ve 2. – 12. týdnu semestru, v rámci jednoho cvičení lze maximálně získat 1 bod a to dle aktivity. Pokud je v semestru pouze 9 bodovaných týdnů, pak se pro každého jednotlivého studenta jím získaný celkový počet bodů vydělí devíti a vynásobí deseti. Pokud je v semestru 11 bodovaných týdnů, do hodnocení se počítá 10 nejlépe hodnocených cvičení.
 • bodové hodnocení aktivity by mělo být pouze prostředkem k většímu zapojení studentů ve výuce, nemělo by být na cvičeních centrem pozornosti ani ze strany studentů, ani vyučujících.