Termíny

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

26.1.2018 09:00 - Den otevřených dveří

Hledat
Pokročilé hledání
Harmonogram výuky v zimním semestru 2017/2018

Související stránky

Obsah a pořadí přednášek

 1. Vztah finančního, nákladového a manažerského účetnictví
 2. Zobrazení procesu tvorby výkonů v účetnictví
 3. Vliv ocenění vytvořených výkonů na měření zisku
 4. Měření a řízení výkonnosti podniku, faktory vývoje
 5. Analýza faktorů řízení zisku. Metoda standardních nákladů a výnosů, analýza odchylek
 6. Kalkulace – základní pojmy, kalkulace plných a variabilních nákladů, metoda kalkulace
 7. Vymezení  a členění vnitropodnikových útvarů. Alokační fáze nákladů
 8. Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 9. Zobrazení a ocenění vztahů mezi útvary. Pojetí výnosů v nákladovém účetnictví
 10. Postavení rozpočtu nákladů v soustavě plánů a rozpočtů. Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek (pevný a přepočtený rozpočet). Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek
 11. Odpovědnostní účetnictví, vztah organizační a ekonomické struktury podniku. Funkce a vlastnosti vnitropodnikových cen
 12. Rezerva

Obsah a pořadí cvičení

1. cvičení (od 18. září 2017)

 • Úvod
 • Vymezení cíle a způsobu výuky cvičení, požadavky na jeho absolvování a absolvování celého kurzu
 • Zařazení a organizace písemného testu a jeho obsah
 • Informační zdroje kurzu (základní literatura, podklady zveřejněné na www katedry, přednášky)
 • Vztah finančního a manažerského účetnictví – společné řešení namnožené případové studie  (uspořádání divize finance, vztah s ostatními divizemi, vrcholovým vedením)

2. cvičení (od 25. září 2017)

 • Obsah manažerského účetnictví, vztah k finančnímu účetnictví

3. cvičení (od 2. října 2017)

 • Měření hospodářského výsledku v účetnictví, členění nákladů
 • Pojetí nákladů výkonu a nákladů období v účetnictví
 • Měření zisku na bázi vynaložených nákladů a nákladů prodaných výkonů
 • Rozšíření znalostí z finančního účetnictví

4. cvičení (od 9. října 2017)

 • Členění nákladů na variabilní a fixní
 • Vliv ocenění vytvořených výkonů plnými a variabilními náklady na měření zisku
 • Odlišnost měření zisku opakovaně vytvářených výkonů a zakázkové činnosti

5. cvičení (od 16. října 2017)

 • Měření výkonnosti podniku, faktory vývoje
 • Vztah účinnosti a hospodárnosti, kritéria měření
 • Analýza hospodárnosti vybraných nákladových položek (úspornost a výtěžnost, kvantitativní a kvalitativní odchylka)
 • Pojetí nákladů v nákladovém účetnictví

6. cvičení (od 23. října 2017)

 • Analýza faktorů řízení zisku, bod zvratu a plánovaného zisku
 • Metoda standardních nákladů a výnosů, analýza odchylek

7. cvičení (od 30. října 2017)

 • Obsah a struktura kalkulace
 • Členění nákladů v kalkulaci
 • Metody přiřazování nepřímých nákladů

8. cvičení (od 6. listopadu 2017)

 • Organizační struktura podniku – členění vnitropodnikových útvarů pro potřeby alokace nákladů
 • Alokační fáze, vyjádření hodnotových vztahů mezi útvary, grafické znázornění
 • Plná nákladová náročnost finálních výkonů

9. cvičení (od 13. listopadu 2017)

 • Využití kalkulace v operativním a taktickém řízení
 • Vztah plánové, operativní a výsledné kalkulace

10. cvičení (od 20. listopadu 2017)

 • Účetní rozpoznání a zobrazení vztahů mezi útvary
 • Interní náklady a interní výnosy, význam pro řízení hospodárnosti
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

11. cvičení (od 27. listopadu 2017)

 • Využití rozpočtu při řízení nákladů středisek, kontrola rozpočtu (pevný a přepočtený rozpočet).
 • Porovnání hospodářských výsledků středisek při využití variantně a lineárně přepočteného rozpočtu. Relativní úspora (překročení) fixních nákladů
 • Vztah hospodářského výsledku podniku a výsledku hospodaření středisek

12. cvičení (od 4. prosince 2017)

13. cvičení (od 11. prosince 2017)

 • Diskuse a odpovědi na otázky studentů k probraným tématům v průběhu semestru