1MU306 Praktika na počítači z manažerského účetnictví I

Kurz Praktika na počítači z manažerského účetnictví I (1MU306) je zaměřen na prohloubení a osvojení základních znalostí manažerského účetnictví, získaných v základním kurzu Manažerské účetnictví I. Celý kurz je koncipován formou řešení komplexní případové studie s využitím tabulkového programu Excel. V úvodu kurzu je studentům zadána obecná charakteristika konkrétního výrobního podniku, který je předmětem případové studie, včetně extraktu dat z účetní databáze a dalších informačních subsystémů. V kurzu řeší studenti úlohy, které na sebe logicky navazují. Jednotlivé úlohy jsou zaměřeny především na problematiku alokace nákladů, kalkulace nákladů, sestavování rozpočtů, porovnávání skutečného vývoje nákladů s vývojem plánovaným, využití vnitropodnikových cen a řešení úloh na existující kapacitě. V průběhu kurzu rovněž studenti prezentují použité metody řešení jednotlivých úloh a obhajují svůj postup před ostatními studenty a vyučujícím. Kurz bezprostředně navazuje na znalosti, které student získal v kurzu Manažerské účetnictví I. Jeho cílem je zejména prohloubit schopnost studentů třídit, analyzovat a prezentovat účetní informace v návaznosti na konkrétně zadané rozhodovací úlohy. Doplňkovým cílem je pak hodnotící analýza systému účetních informací pro hodnotové řízení konkrétního podniku a zpracování návrhů na jeho zlepšení. Absolvováním kurzu si student ověří schopnost připravit informační podklady a zvládnout úkoly, které v praxi obvykle řeší oddělení controllingu. Autorem kurzu je Ing. Vlastimil Roun, Ph.D., aktuálně kurz garantuje Ing. Ladislav Šiška, Ph.D. a vyučuje Ing. David Špičák.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague