Termíny

18.9.2017 - 15.12.2017 - Výuka v zimním semestru 2017/2018

18.12.2017 - 1.2.2018 - Zkouškové období

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Otázky k ústní zkoušce

Související stránky

Otázky k ústní zkoušce z manažerského účetnictví – MU402, 403:

 1. Pojetí a vývoj manažerského účetnictví. Vztah finančního, daňového, nákladového a manažerského účetnictví. Dualní vztah finančního a manažerského účetnictví.
 2. Controlling: obsahové a strukturální vymezení controllingu. Vztah controllingu a manažerského účetnictví.
 3. Finanční, hodnotové a ekonomické pojetí nákladů a jejich vzájemný vztah.
 4. Základní klasifikační hlediska pro členění nákladů a výnosů z hlediska potřeb řízení managementu. Náklady technologické a náklady na obsluhu a řízení, náklady přímé a nepřímé, jednicové a režijní, fixní a variabilní, prvotní a druhotné.
 5. Členění nákladů a výnosů z hlediska rozhodování; podstata relevantních, oportunitních a umrtvených (utopených) nákladů a výnosů.
 6. Alokace nákladů a její vztah k řešení různých rozhodovacích úloh. Alokace v nákladovém a manažerském účetnictví.
 7. Kalkulace plných a variabilních nákladů. Využití v řízení, vliv na obsah a způsob zjišťování zisku (ztráty) a na řízení hospodárnosti.
 8. Kalkulace založená na vztahu nákladů k dílčím aktivitám (Activity Based Costing).
 9. Kalkulační systém, jeho prvky a vazby. Využití propočtové, plánové a operativní kalkulace v řízení průmyslového podniku.
 10. Systém plánů a rozpočtů. Základní rysy plánování a rozpočtování. Vztah systému plánů a rozpočtů k manažerskému účetnictví. Formy rozpočtů a jejich vývoj.
 11. Hlavní podnikový rozpočet – Master Budget; jeho části a etapy sestavování.
 12. Rozpočtování peněžních toků (Cash Flow).
 13. Základní charakteristické rysy a specifika rozpočtování režijních nákladů.
 14. Základní principy a cíle rozdílových metod řízení hospodárnosti jednicových nákladů.
 15. Specifika využití rozdílových metod v řízení režijních nákladů. Vypovídací schopnost spotřební a objemové odchylky v řízení po linii výkonů a odpovědnosti.
 16. Odpovědnostní účetnictví; charakteristické rysy a jeho vztah k vnitropodnikovému odpovědnostnímu řízení.
 17. Centralizovaný a decentralizovaný typ odpovědnostního řízení a jejich základní rysy.
 18. Typy odpovědnostních středisek a základní rysy jejich řízení.
 19. Aplikace hodnotových kritérií v odpovědnostním řízení. Střediskové náklady, výnosy a vnitropodnikový výsledek odpovědnostních středisek.
 20. Vnitropodnikové ceny; způsoby jejich stanovení a využití při řízení různých typů odpovědnostních středisek.
 21. Využití peněžních toků v řízení odpovědnostních středisek (vnitropodniková banka).
 22. Typy a kritéria řešení úloh na existující kapacitě. Vypovídací schopnost výsledků a jejich vztah k dlouhodobým cílům podniku.
 23. Vyjádření citlivosti jednotlivých činitelů v rozhodovacích úlohách CVP; vypovídací schopnost analýzy citlivosti.
 24. Srovnání metod čisté současné hodnoty, vnitřního výnosového procenta a indexu rentability při řešení rozhodovacích úloh o budoucí kapacitě.
 25. Vliv struktury kapitálu, daní a inflace na hodnocení dlouhodobých projektů a při řešení úloh o budoucí kapacitě.
 26. Manažerské účetnictví a jeho podklady pro cenová rozhodování. Cenové rozhodování v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu.
 27. Vztah cenové kalkulace a kalkulace nákladů.
 28. Strategicky orientované manažerské účetnictví a využití jeho informací v řízení po linii výkonů.
 29. Řízení po zákaznické linii a jeho informační podpora.
 30. Balanced Scorecard; využití v řízení a jeho informační zajištění.
 31. Metoda standardních nákladů a výnosů.
 32. Vývojové tendence manažerského účetnictví.