prof. Ing. Jana Fibírová, CSc.

Pedagogická činnost

Jsem garantem a vyučujícím základního kurzu katedry na bakalářském studiu 1MU305 (1MU211) Manažerské účetnictví I., volitelných kurzů ve francouzštině a angličtině (1MU502 Finanční řízení francouzsky, 1MU504 Strategické řízení anglicky), modulu Controlling a finanční řízení francouzského diplomu MBA, který při VŠE zajišťuje Francouzsko-český institut řízení ve spolupráci s Univerzitou Jean Moulin v Lyonu. Kromě těchto kurzů dále zajišťuji povinný kurz katedry na magisterském stupni 1MU403 Manažerské účetnictví II., jsem vedoucím diplomových prací a školitelem doktorandů.

Vědeckovýzkumná činnost

Dlouhodobě se podílím na řešení celé řady výzkumných projektů, a to zejména projektů Grantové agentury ČR, v minulosti dále i dvou projektů s mezinárodní účastí. V období 2005-2011 jsem byla členem jednoho z řešitelských týmů dlouhodobého záměru fakulty financí a účetnictví „Rozvoj finanční a účetní teorie z interdisciplinárního hlediska“. V současné době jsem garantem projektu Interní grantové agentury „Odměňování pracovníků v závislosti na výkonnosti“, jsem zapojena do projektu „Institucionální podpora vědy“ na Vysoké školy ekonomické.

Publikační činnost

Ve své publikační činnosti se zaměřuji zejména na problematiku manažerského účetnictví, controllingu, na koncipování nástrojů hodnotového řízení (kalkulací a rozpočtů) a na problematiku cenové politiky a rozhodování. Jsem autorem či vedoucím autorem pěti odborných publikací, spoluautorem více než dalších deseti, dále dvaceti vysokoškolských skript a více než padesáti článků publikovaných v recenzovaných časopisech, autorem či spoluautorem několika desítek příspěvků na tuzemských i mezinárodních konferencích.

Detailní soupis mé publikační činnosti naleznete v publikační databázi VŠE.

Zahraniční vztahy

Dlouhodobě působím jako hostující profesor na Univerzitě Paříž 1 – Sorbonne Pantheon (IAE Paris), úzce spolupracuji i s Univerzitou Lyon III (IAE Lyon).

Vztah k profesi

Od počátku devadesátých let jsem zástupkyní ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE Praha, dále jsem členkou Rady Svazu certifikovaných účetních, zkouškovým inspektorem profesního vzdělávání účetních ACCA. Dlouhodobě působím jako lektor profesního účetního vzdělávání ve spolupráci s Komorou auditorů ČR a Institutem certifikovaných účetních, dále i komerčních vzdělávacích společností (zejména VOXu a Controller Institutu).

Vztahy s praxí

Jsem konzultantem podnikového managementu v oblasti controllingu, nástrojů hodnotového řízení; podílela jsem se na zpracování více než 15ti projektů informační podpory manažerského řízení v podnikové praxi.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague